Samverkan

Utbildningen i företagsekonomi vid Södertörns högskola knyter an till den senaste forskningen inom området. En nära kontakt mellan forskning, utbildning och näringslivet, nationell och internationell, är en viktig del av vår verksamhet.

Samverkan och arbetslivsanknytning är prioriterat inom ämnet och vi har utvecklat ett nära samarbete med arbetslivet och specifika branscher. För att stärka kopplingen till det kommande arbetslivet samt för att aktualisera utbildningens innehåll används gästföreläsare, studiebesök, fadderföretag eller praktik i utbildningarna. Vi ser att det är viktigt att studenterna får möjlighet att diskutera och problematisera såväl teori som praktik med representanter för olika delar av samhället.

Ett annat prioriterat område är uppdragsutbildningar. Vi har ett flertal uppdragsutbildningar för företag, myndigheter och offentliga organisationer inom områden som till exempel redovisning, management och kulturpolitik samt entreprenörskap för lärare.

Forskare inom ämnet bedriver också forskningsprojekt i samproduktion med näringslivet, delfinansierat av bland annat KK-stiftelsen.

Fadderföretag är en integrerad del av fjärde och femte terminen på kandidatprogrammet Entreprenörskap, Innovation och Marknad. Sedan många år tillbaka välkomnar organisationer, företag eller myndigheter våra studenter. Fadderföretag fungerar under året både som ”bollplank” och som leverantör av empirisk underlag i programspecifika kurser som handlar om innovation och tillväxt, affärsutveckling, immaterialrätt, projektorganisation och omvärldsanalys.

För läsåret 2020 har vi glädje av att samarbeta med följande fadderföretag: Silver, PE Accounting, MultiMind, SveaEkonomi, Nobina, Stockholms Stadsmission och Assemblin. Efter året erhåller alla fadderföretag en ”bok” med studenternas arbeten. Studenterna får en inblick i entreprenöriell verksamheter och i innovationsprocesser i sitt fadderföretag samt kan knyta kontakter och utveckla sitt nätverk i arbetslivet.

Det tvååriga internationella Masterprogrammet Leadership for Sustainable Development är ett samarbete mellan ämnena företagsekonomi, nationalekonomi och sociologi. Programmet har utvecklats i nära samverkan med näringsliv, offentlig förvaltning och ideell sektor. Dessa samarbeten kännetecknar även programmets innehåll och pedagogik. Utbildningen är nära knuten till såväl forskning inom hållbar utveckling som till ambitionen att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling genom både traditionell, aktionsinriktad och interaktiv samverkan med näringsliv, offentlig förvaltning och ideell sektor. En gemensam utgångspunkt är FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030. Mer information, se sidan Masterprogrammet Leadership for Sustainable Development.

Genom Interreg, det europeiska programmet för territoriellt samarbete, har våra forskare och lärare kunnat verka för att bidra till regional utveckling och tillämpad forskning i samverkan med näringsliv, lärosäten i andra länder och studenter. Exempel på Interregprojekt som vi deltagit i är:

Archipelago Business Development Länk till annan webbplats., ett projekt som arbetade med att utveckla nya affärsmodeller för små- och medelstora företag (SME:s) och kunskapsutbyte i Åbolands, Ålands och Stockholms skärgård över nations- och generationsgränser. Samverkande var entreprenörer, nystartade företag, forskare och studenter. Projektet skapade en kunskapsdatabas med samlad kunskap och tidigare forskning om företagande i skärgården. Databasen förvaltas och vidareutvecklas av Södertörns högskola och finns på projektets hemsida.

Biologiskt kulturarv som hållbar värdeskapare, ett projekt som arbetade med att utveckla nya affärsmodeller för fäbod- och utmarksbrukare i Sverige och Norge. Projektet inkluderade forskare och studenter från Södertörns högskola, Norskt Institut för Bioekonomi, och Centrum för Biologisk Mångfald (SLU) samt med fäbod- och utmarksbrukare i respektive länder. Ett av många resultat är en affärsutvecklingsmanual som finns tillgänglig via SLU. Länk till annan webbplats.

NatureBizz, med syfte att stötta tillväxt och konkurrenskraft hos gröna mikroföretagare samt välmående i Östersjöregionen. I projektet samverkade lärare, forskare och associerade partners från Sverige (Södertörns högskola), Estland, Finland och Lettland. Kompetensbehov inom hållbart affärsmannaskap hos gröna mikroföretagare kartlades. Därefter skapades ett utbildningsprogram som även pilottestades, i huvudsak med projektets primära målgrupp: gröna mikroföretagare. På projektets webbplats finns information, kontaktdetaljer, samt rapporter och kursmaterial. Kursmaterialet på webbplatsen Länk till annan webbplats. är tillgängligt för användning av intresserade aktörer.

Flera forskargrupper på institutionen har under många år arbetat med Södertörns högskolas närmiljö, det vill säga den suburbana kontexten som ibland i dagligt tal refereras till som förorten eller orten rätt och slätt. År 2016 utvecklade en tvärvetenskaplig forskargrupp en ansökan om medel för ett så kallat synergiprojekt. En grupp företagsekonomier och en grupp nationalekonomier slog sig samman med en grupp sociologer och forskare från socialt arbete. Temat för initiativet var REINVENT: Att återskapa förorten i fragmenterade landskap.

Detta var dock inte enbart ett forskningsprojekt. Projektet utvecklades tillsammans med ett antal företrädare för företag som alla var och är verksamma inom stadsplanering och förvaltning. WSP – ett internationellt konsultbolag med stor erfarenhet av projektering och utvecklingsarbete, HUI Research, HUGE Bostäder, Fastighetsägarna, Wester & Elsner och Flemingsbergs Science anslöt till projektet som beviljades medel av KK-stiftelsen som har fokus på samverkan mellan högskolor och näringsliv.

Som ett komplement till detta projekt, bildades REINVENT: Centrum för studier om stadens dynamik på Södertörns högskola. Centret skapade förutsättningar för nära samverkan med såväl näringsliv som offentlig sektor och det civila samhället. Vid gemensamma seminarier, workshops med mera har frågor som berört staden och den urbana periferin stötts och blötts. Samtalen har lett till att nya kunskaper utvecklats och omsatts i såväl teori som praktik. Flera av resultaten från projektet Att återskapa förorten i fragmenterade landskap redovisas i antologin Att göra stad i Stockholms urbana periferi som publiceras tidigt 2021. Därefter går arbetet med samverkan och fortsatta studier på det urbana och suburbana temat vidare.