Södertörns högskola övergår till distansundervisning - ingen undervisning i högskolans lokaler från och med onsdag 18 mars.

Regeringen rekommenderade den 18 mars att alla högskolor och universitet går över till distansundervisning. Södertörns högskola har följt rekommendationen och ingen undervisning sker i högskolans lokaler tillsvidare, med största sannolikhet gäller detta hela vårterminen. Alla salsskrivningar ersätts med alternativ examinationsform under hela vårterminen. Studenter ombeds att ta del av information från respektive kurs eller program via Studiewebben. Medarbetare och studenter kommer in i högskolans lokaler med passerkort och både Infocenter och Biblioteket är öppna.

Uppdaterad:

2020-04-02

kl. 15:42

Stäng meddelande

Malin Gawell

Docent

Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om socialt entreprenörskap, socialt företagande, sociala innovationer och det civila samhället. Detta är också det jag undervisar i.

08-608 51 20 086085120

Institutionen för samhällsvetenskaper

ME418

Malin Gawell är fil dr och docent i företagsekonomi och har socialt entreprenörskap, socialt företagande och civilsamhället som sitt främsta forskningsintresse. Hon har bland annat skrivit om Aktivisters entreprenörskap och varit en av tre redaktörer till forskarantologierna Samhällets entreprenörer och antologin Social Entrepreneurship and Social Enterprises. Nordic Perspectives. Därutöver har Malin skrivit flera artiklar och bokkapitel i svenska och internationella forskningspublikationer samt rapporter till olika organisationer, myndigheter/departement samt EU.

För närvarande arbetar Malin med forsknings- och samverkansprojekt med fokus på entreprenörskap i stadsomvandling i projektet Att återskapa förorten i fragmenterade landskap (finansierat av KK-stiftelsen), sociala innovationer mot segregation (finansierat av Vinnova), kartläggning av det sociala företagandet i Sverige och Europa (finansierat av EU kommissionen) samt är delaktig i utveckling av innovationsverksamhet vid University of Rwanda (finansierat av SIDA).

Malin är också engagerad i det internationella samarbetet COST Action: Empowering the next generation of social enterprise scholarslänk till annan webbplats (finansierat av EUs ramprogram Horizon 2020 och samordnat av EMES research networklänk till annan webbplats). Hon är verksam i högskolans centrumbildningar ENTER forum, REINVENT och Centrum för studier av politikens organisering (CPO).

DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) är högskolans databas för digital publicering och registrering av publikationer som producerats av forskare, lärare och studenter.

Till DiVA