Röda boxar med FN:s Globala mål framför entrén på Södertörns högskola

Jämställdhet och lika villkor

Södertörns högskola ska vara en attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig arbetsplats, där allas kompetens tillvaratas och där medarbetare trivs och utvecklas. För att nå dit måste vi skapa förutsättningar för alla människor att studera och arbeta hos oss på lika villkor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

På Södertörns högskola bedrivs arbetet med lika villkor för studenter och medarbetare inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Högskolan arbetar kontinuerligt med att beakta lika villkors-aspekter i verksamhetens olika delar som omfattar alltifrån högskolans fysiska lokaler till styrdokument samt vår gemensamma värdegrund.

Kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier accepteras inte på Södertörns högskola.

Upplever du att du har blivit utsatt för diskriminering, trakasserier eller sexuella trakasserier och vill ha hjälp? Här hittar du den informationen.

Jämställdhetsintegrering

För Södertörns högskola är frågan om jämställdhet inte bara en fråga om rättvisa utan även en fråga om kvalité. En mer jämställd högskola ökar kvaliteten på verksamheten då både män och kvinnors kompetens, perspektiv och bidrag tas tillvara och används.

Södertörns högskola arbetar med jämställdhetsintegrering enligt det regeringsuppdrag som gått ut till Sveriges lärosäten. I enlighet med strategin om integrering av jämställdhet i ordinarie rutiner präglas många av högskolans rutiner och styrdokument av tidigare insatser för ökad jämställdhet. Ett exempel är att olika aspekter av jämställdhet följs upp inom ramen för Fakultetsnämndens modell för uppföljning och utvärdering av kvalitet i utbildning och forskning, t ex i fördelning av arbetet inom lärarlag, handledarkollegier, kollegiala stödformer, i utbildningars och forskningens innehåll. Utbildningsprogrammen uppmanas också att ta upp det i programrapporterna. Ett annat exempel är anställningsordningen som reviderats bland annat utifrån aspekten jämställdhet och lika villkor.

I högskolans jämställdhetsintegreringsplan anges hur Södertörns högskola ska utveckla arbetet i syfte att nå regeringens jämställdhetspolitiska delmål. I planen beskrivs vilka aktiviteter som högskolan ska arbeta med 2021–2022, vilken instans som ansvarar för dessa och hur planen ska följas upp.

Policy för arbetsmiljö och lika villkor vid Södertörns högskola

Södertörns högskola vill med denna policy betona sin viljeriktning att skapa en trygg och
inspirerande miljö att arbeta och studera i. Det innebär att högskolan ska vara inkluderande och tillvarata medarbetares och studenters förmågor, engagemang och kompetens. Genom att vi ser, förstår och värdesätter människors olikheter kan vi alla bidra till Södertörns högskolas utveckling.

Årsredovisning

I årsredovisningen finns Södertörns högskolas årsberättelse som beskriver hur högskolan har arbetat för att nå sina mål inom bland annat lika villkor och jämställdhetsintegrering. I årsredovisning finns statistik över andelen män och kvinnor inom alla anställningskategorier samt på olika ledningsuppdrag.

HR-strategi för forskare - HRS4R vid Södertörns högskola

I november 2019 erkändes Södertörns högskola av EU-kommissionen för sitt åtagande att upprätthålla goda arbetsvillkor och utveckla ytterligare karriärstöd för forskare genom att följa den Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare ('Charter & Code'). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhetsintegrering och internationella ansökningar om forskningsmedel

Jämställdhetsintegrering och karriärutveckling (karriärstöd) har varit särskilt viktiga mål för Europeiska kommissionen i forskningssammanhang sedan 2005 när europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare lanserades.

”HR Excellence in Research” introducerades för att ge incitament för forskningsorganisationer runt om i Europa att fokusera på bland annat jämställdhetsintegrering och karriärutveckling för bland annat kvinnliga forskare. Kommissionen vill med HR-strategin knyta forsnings- och innovationsprogrammet Horisont Europa till konkreta åtgärder från det statliga lärosäten som söker finansiering. I Horisont Europa ingår också forskningsfinansiering från Europeiska forskningsrådet, Marie Sklodowska Curie Actions och Globala utmaningar.

Genom jämställdhetsintegreringsplan 2022-2023, policy för arbetsmiljö och lika villkor, anställningsordningen och anvisningarna till anställningsordningen uppfyller Södertörns högskola kraven som gäller för att söka finansiering från Horisont Europa.