Moas båge
Kurs

Att tolka tystnad: metodfrågor i genusvetenskap

15 hp

Vår

100%

Campus

Genom att fokusera på tystnad som en central del i meningsskapande och metodologiska frågeställningar fördjupar kursen förståelsen för olika metodansatser. Under kursen behandlas olika läsarter och tolkningstraditioner som bland annat utforskar hur marginaliserade erfarenheter kan göras synliga och förstås samt vilken roll tystnad eller frånvaro i texter får i relation till feministisk forskning om genus-, ras-, klass-, sexualitets- och transfrågor. Särskild vikt läggs vid det historiska sammanhanget och tolkningsföreträden.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap och verktyg för aktivt förändringsarbete Efter studier inom genusvetenskap har du viktig kompetens för flera olika yrken. Exempelvis kan du arbeta med globala utvecklingsfrågor, journalistik och media eller pedagogik och utbildningsfrågor. Du kan också arbeta med genusfrågor inom företag och myndigheter, som jämlikhetskonsult, jämställdhetsexpert eller som handläggare för diskrimineringsfrågor. Du som har studerat genusvetenskap har många olika valmöjligheter när det kommer till arbete. Genusstudier rustar dig inte enbart för arbetslivet utan ger dig samtidigt en politisk och social bildning, vilket stöttar dig som vill delta och agera i olika samhällsfrågor. Genom ökad förståelse och vidgade teoretiska perspektiv kan du förstå och utforska grunderna i samhället. Det ger dig perspektiv på hur samhället har förändrats över tid och hur vi vill att det ska se ut i framtiden. Efter studierna kommer du också ha utvecklat flera viktiga färdigheter. Bland annat har du tränats i att skriva akademiska texter, hålla muntliga framträdanden, utföra självständiga arbeten och utvecklat ett kritisk tänkande och analysförmåga. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har efter studier i genusvetenskap fortsatt jobba med genusfrågor på olika sätt. Exempelvis som utredare för staten, kommuner och landsting. Andra arbetar som projektledare på olika företag eller som utredare inom politik och på privata organisationer. Läs mer om ämnets forskning
Utveckla kompetenser för att delta och agera i viktiga samhällsfrågor Kursen behandlar tystnad som en återkommande fråga i olika metodansatser. Under kursen behandlas bland annat arkivens roll i historieskrivning, forskarens egen roll i historieskrivning till exempel genom citeringspraktiker, minnesarbete som en metod för att utforska marginaliserade erfarenheter samt olika läsformer och tolkningsstrategier för att tolka tystnader i olika källmaterial. Vi diskuterar vilken roll tystnad får i relation till feministisk forskning om genus-, ras-, sexualitets- och transfrågor, samt etiska frågor rörande tolkningsföreträde. Under kursens varvas praktiska övningar med teoretiska reflektioner och inom ramen för kursen skriver deltagarna en reflekterande essä där en självständigt formulerad frågeställning behandlas inom ramen för kursens tema. Arbetssätt Kursen ges på campus och förutser två till fyra timmar av lärarledd tid i veckan. Undervisningen genomförs i form av obligatoriska seminarier och kortare föreläsningar. Du examineras genom kortare uppgifter som du skriver i anslutning till seminarier samt en längre skriftlig hemuppgift vid kursens slutförande. Du läser kursen tillsammans med tio andra studenter.
Studera samhällsfrågor utifrån genus, kön och sexualitet Genusvetenskap är ett brett ämne och passar dig som har ett intresse för feminism, jämlikhetsarbete, förändringsarbete och/eller opinionsbildning. Ämnet är användbart inom alla samhällsområden och går att kombinera med studier i andra ämnen. Genusvetenskap är också för dig som kanske redan har ett yrke men vill utveckla en djupare förståelse och kunskap i ämnet för att kunna göra ditt jobb ännu bättre. Du studerar bland annat hur samhället är organiserat utifrån tankar om kön, genus, sexualitet och andra maktordningar. Ämnet ger dig perspektiv på viktiga och aktuella samhällsfrågor. Bland annat på sexualitet och vad en familj är och kan vara, och på händelser som #metoo-rörelsen. Samtidigt får du studera genus ur ett större perspektiv genom frågor om globalisering och människors förutsättningar på olika platser runt om i världen. Genusvetenskap på Södertörns högskola utgår från ett intersektionellt perspektiv. Alltså hur maktordningar som kön, genus, klass, etnicitet, funktionalitet och ålder samspelar med varandra och samhället. När du läser genusvetenskap får du möta lärare med olika bakgrunder och kunskaper. Ämnet har ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt. Det behandlar samhällets förändring över tid historiskt sett såväl som vilket samhälle vi vill se i framtiden.