Vad ingår?

Ökad förståelse och kunskap kring exponeringens effekter

Kursen riktar sig till dig som redan har studerat 90 högskolepoäng i konstvetenskap och vill fördjupa sig i frågor som rör exponering, museihistoria och utställningsanalys. Genom direktkontakt med utvalda exempel, ges en kännedom om utställningsarbete "bakom kulisserna"; utöver det som är direkt läsbart i själva exponeringen.

På kursen introduceras du också till det genushistoriska fältet. Du diskuterar och reflekterar över ämnets betydelse för vår syn på och förståelse av historien. Du studerar teoretiska texter och läser om genushistoriens utveckling från 1970-talet fram till idag. Kursen har ett särskilt fokus på hur genusperspektivet kopplats samman med andra maktordningar som exempelvis klass, etnicitet och sexualitet.

Till skillnad från studier på grundnivå har denna kurs på avancerad nivå högre krav på självständiga studier.

Arbetssätt

Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier, det förekommer också gästföreläsningar och studiebesök. Du examineras genom obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid seminarier och arbetsplatsbesök, samt genom skriftliga och muntliga uppgifter. Du har cirka två undervisningstillfällen i veckan. På kursen antas cirka 10-15 studenter.