Vad ingår?

Lär dig om hur utbildningsvetenskaplig forskning utförs

Kursen behandlar olika teorier och metoder för att utforma och genomföra utbildningsvetenskaplig forskning. Särskilt fokus läggs vid att formulera forskningsfrågor och identifiera problemområden med relevans för pedagogik som forskningsfält. I kursen fördjupar du även din förståelse för vetenskapsteori och forskningsetik i pedagogisk forskning.

Arbetssätt

Kursen ges på campus på halvfart. Kursträffar äger rum en gång i veckan varannan vecka. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen, samt muntliga och skriftliga redovisningar och seminariedeltagande. Du studerar tillsammans med ungefär tre till fem studenter.