Del av stolsrygg med bokhyllor i bakgrunden.

Fördjupa dig i litteraturvetenskapens forskningsfält och metoder!

Kurs

Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen

7.5 hp

Vår

50%

Campus

Under kursen får du utforska olika forskningsfälts position inom det litteraturvetenskapliga forskningsområdet. Särskilt fokus läggs på att du ska fördjupa dina kritiska perspektiv på forskningsprocessen. Samtidigt utvecklar du din förmåga att behandla komplexa teoretiska resonemang.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med ett kritiskt öga inom kulturens alla grenar Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Du kommer att få insikter om ditt eget skrivande och se hur moderna texter hör ihop med äldre. Detta är, tillsammans med en förståelse för historisk förändring, allt viktigare i samhället och de kunskaper du får är användbara inom en mängd olika fält. Du kommer att kunna arbeta inom exempelvis förlags- eller teatervärlden, inom medie- och läraryrken eller på myndigheter med koppling till kulturvärlden. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap. Efter kursen har du vidareutvecklat ditt kritiska tänkande och din förmåga att behandla komplexa teoretiska resonemang. Läs om ämnets forskning
Fördjupa din kunskap om det litteraturvetenskapliga forskningsområdet Kursen ger dig möjlighet att utveckla ett självständigt och kritiskt förhållningssätt till olika teoretiska forskningsfälts position i den litteraturvetenskapliga forskningspraktiken. Särskilt fokus läggs vid kritiska perspektiv på forskningsprocessen, som en djupt kontextberoende verksamhet. Till skillnad från grundnivå innebär kursen mer självständig och kritisk reflektion. Kursen har även en starkare koppling till den litteraturvetenskapliga forskningsprocessen. Urvalet av de teoretiska områden som berörs under kursen anknyter till lärarens egna forskningsintressen. Arbetssätt Undervisningen sker främst i form av seminarier. Enstaka gästföreläsningar kan komma. Du har cirka två till fyra timmar lärarledd undervisning i veckan, resterande tid studerar du på egen hand. Du examineras bland annat genom aktivt seminariedeltagande. Du studerar tillsammans med ungefär fem andra studenter.
Granska litteratur utifrån historiska och moderna perspektiv I ämnet litteraturvetenskap studerar du litterära texter i ordets vidaste bemärkelse, från litteraturens första skede fram till idag. Litteratur innefattar inte bara romaner och dikter utan också pjäser och teoretiska texter. Även film, teater och dataspel kan studeras litteraturvetenskapligt. Att studera något litteraturvetenskapligt innebär att du läser litteraturen både mot bakgrund av deras historiska sammanhang och utifrån moderna, kritiska perspektiv. Litteraturvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av litteratur i allmänhet och av att läsa den kritiskt i synnerhet. Det finns en stark samhällsanknytning inom ämnet, då litteratur alltid behandlar frågor om samhället, relationer och makt. Äldre litteratur ger oss perspektiv på nutida samhällsfrågor och ger oss möjlighet att undersöka dessa historiskt och kritiskt. Kurserna i litteraturvetenskap på Södertörns högskola har växt fram ur genusteori och har därför en stark koppling till moderna kritiska perspektiv som genusteori, queerteori och postkolonial teori. I ämnet litteraturvetenskap på Södertörns högskola ingår momentet Skapande svenska där du får möjlighet att koppla ditt eget skrivande till de texter som läses, och diskutera dessa tillsammans med dina kurskamrater.