Två stolar nära varandra.

Studera genusfrågor ur historiska perspektiv

Kurs

Genushistoria

7.5 hp

Vår

100%

Campus

Genushistoria är en kurs för dig som är intresserad av genusfrågor och jämställdhet. Du introduceras till det genushistoriska fältet, och fördjupar din kunskap om och förståelse för genushistoriska tolkningar. Efter kursen har du förmågan att kritiskt värdera och diskutera samhälleliga och kulturella förändringar ur genushistoriska perspektiv.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Analysera samhällets dåtid och nutid Efter studier inom historia har du förmågan att se komplexa händelseförlopp ur ett helhetsperspektiv och att analysera dessa långsiktigt. Många som har läst historia väljer att arbeta som lärare, forskare, på museer eller inom kulturarvssektorn. Ämnet lämpar sig även för dig som vill arbeta som exempelvis journalist, omvärldsanalytiker eller handläggare. Ämnet ger en allmänbildning som är användbar i flera olika typer av yrken, och du har även nytta av dessa kunskaper i ditt privatliv. Efter kursen har du kunskap att kritiskt värdera och diskutera samhälleliga och kulturella förändringar ur genushistoriska perspektiv. Läs om ämnets historia
Fördjupad förståelse för genushistoria och dess utveckling Kursen introducerar dig till och problematiserar det genushistoriska fältet. Du diskuterar och reflekterar över ämnets betydelse för vår syn på, och förståelse av, historien. Du studerar teoretiska texter och läser om genushistoriens utveckling från 1970-talet fram till idag. Kursen har ett särskilt fokus på hur genusperspektivet kopplats samman med andra maktordningar som exempelvis klass, etnicitet och sexualitet. Till skillnad från studier på grundnivå har denna kurs högre krav på självständiga studier. Arbetssätt Du har cirka fyra timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom en skriftlig hemtentamen. Du studerar tillsammans med ungefär sex till åtta andra studenter.
Lär dig analysera samhällsförändringar ur genushistoriska perspektiv Kunskap om historia är viktigt för att förstå den värld vi lever i idag. Dagens samhälle och hur mänskligheten ser ut är ett resultat av historiska processer. Genom att förstå och förklara de processer, händelser och beslut som skett genom historien kan vi förstå dagens samhälle och de stora samhällsfrågorna. Till exempel kan ett historiskt perspektiv på genus, klass och etnicitet visa vilka förändringar som har skett och lett oss dit vi är idag. Studerar du historia får du kompetensen och redskapen för att göra dessa analyser. Historia är ett brett humanistiskt ämne, vilket innebär att du kommer att studera människan som kulturell varelse genom olika historiska epoker. Ämnet handlar om de mänskliga samhällenas utveckling och förändring över tid. Historieämnet innehåller många olika perspektiv och infallsvinklar på människans historia. Källkritik, genusteori och hantering av historiskt källmaterial är bara några exempel på de frågor som du kommer att diskutera under dina studier. Historia på Södertörns högskola fokuserar på att beskriva, förstå och förklara olika typer av historiska händelser och processer utifrån ett faktabaserat och reflekterande förhållningssätt. I kursen genushistoria förenas historiska studier med frågor om genus och jämställdhet. I kursen introduceras du till det genushistoriska fältet. Du lär dig att kritiskt värdera och diskutera samhällsförändring och kulturell förändring ur genushistoriska perspektiv.