Södertörns högskola_moas båge

Fördjupad förståelse för pedagogik och hållbar utveckling

Kurs

Hållbarhet och ansvar i pedagogisk verksamhet

7.5 hp

Höst

50%

Campus

Denna kurs på avancerad nivå riktar sig till dig som är intresserad av forskning kring utbildning för hållbarhet. Under kursen behandlas pedagogikens roll i omställningen till ett mer hållbart samhälle, samt frågor kring globalt ansvar, solidaritet och social rättvisa.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Pedagogisk kompetens för arbete med lärande och utveckling Yrken som kräver pedagogisk kompetens finns inom en rad olika organisationer och verksamheter. Till exempel i utbildningsverksamheter såsom förskola, fritidshem, skola och universitet, men också i verksamheter inom bildnings- och studieförbund, kultur- och näringsliv, vården, Försvarsmakten, nationella och internationella miljö- och människorättsorganisationer samt politiska organisationer på lokal och global nivå.
Lär dig om utbildningens roll i hållbar utveckling Som student på denna kurs utvecklar du en fördjupad förståelse för pedagogik som vetenskap med utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling. Under kursen behandlas pedagogikens roll i omställningen till ett mer hållbart levnadssätt samt frågor kring globalt ansvar, solidaritet och social rättvisa. Kursen tar upp forskning inriktad på undervisning och utbildning för hållbarhet på olika utbildningsnivåer inklusive förskola, fritidshem och grundskola. Efter kursen förväntas du ha en fördjupad kompetens att analysera och arbeta för hållbar verksamhetsutveckling utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. Arbetssätt Kursen ges på campus på halvfart. Kursträffar äger rum en gång varannan vecka. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras genom en skriftlig individuell hemtentamen, samt muntliga och skriftliga redovisningar och seminariedeltagande. Du studerar tillsammans med ungefär fem till tio andra studenter.
Stötta människor och verksamheter genom förändring och utveckling Studier i pedagogik vid Södertörns högskola är för dig som är intresserad av hur kulturer, kunskaper och värden både kan bevaras och förändras inom ramen för fostran, undervisning och utbildning. I det mångfaldssamhälle vi lever är detta en högaktuell fråga. Det handlar ytterst om hur människor, i alla åldrar och i olika livssituationer, skapar mening genom att studera och förändra världen, men också om hur människor kan vara delaktiga och påverka sitt eget liv och det gemensamma i samhället. Studier i pedagogik ger dig därför särskild kompetens att analysera, leda och utvärdera förändringsprocesser i en mångfald av organisationer och verksamheter. Vid Södertörns högskola har ämnet pedagogik definierats i enlighet med ämnets rötter i en humanistisk kunskapstradition. Det betyder att vi studerar pedagogikens långa och rika historia, samtidigt som vi sätter historiska pedagogiska insikter i relation till brännande samhällsfrågor och utmaningar. Exempel på sådana frågor är vad alternativa fakta, me-too rörelsen, migration, mångkulturalitet, digitalisering, hållbar utveckling, artificiell intelligens och neurovetenskap betyder för vårt sätt att agera i och tänka om fostran, undervisning och utbildning i samhället.