Del av fåtölj med bokhyllor i bakgrunden.

Fördjupa din kulturvetenskapliga kompetens

Kurs

Kultur- och samhällsanalyser

7.5 hp

Höst

100%

Campus

Har du en kandidatexamen inom etnologi eller motsvarande? Vill du fortsätta fördjupa dina kulturvetenskapliga perspektiv? Kursens syfte är att du problematiserar och applicerar olika kulturvetenskapliga perspektiv på olika samhällsfenomen. Kursen ges även som en del av magister- och masterprogrammet i etnologi.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på kunskaper inom det humanistiska ämnet Som utbildad etnolog har du ett brett fält av framtida arbetsgivare – organisationer, kommuner och myndigheter. Du kan exempelvis arbeta som utredare, utvärderare, handläggare och projektledare, inom områden som handlar om kultur, turism, barn- och ungdomsfrågor. Det finns en efterfrågan på etnografisk kunskap inom många yrkesområden. Basen inom etnologi som utgörs av frågor kring genus, migration och integration ger dig en spetskompetens på arbetsmarknaden. Ämnet ligger nära beteendevetenskapen och underlättar förståelsen av en ibland svårbegriplig omvärld, vilket är verktyg som är användbara genom hela livet. Det historiska perspektivet ger dig möjlighet att upptäcka och förstå saker i vår samtid på ett djupare plan. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar idag till exempel på ambassader, muséer, Mångkulturellt Centrum, Migrationsverket och inom universitetsvärlden. Läs om ämnets forskning
Undersök samhällsfenomen genom olika kulturvetenskapliga perspektiv Kursen fokuserar på teoretiska och metodologiska problemställningar i kulturvetenskapliga undersökningar. Där kretsar undersökningarna kring vardagsliv och tankevärldar i relation till övergripande samhällsförändringar. Dessa samhällsförändringar är kopplade till modernitet, post(sen)modernitet, senkapitalism och globalisering. Syftet med kursen är att du ska problematisera och applicera olika kulturvetenskapliga perspektiv på skilda samhällsfenomen utifrån dess filosofiska grund, kunskapsmål och vetenskapliga resultat. Du utvecklar din förmåga att problematisera sambanden mellan historien, samtiden och framtiden ur etnologiska perspektiv. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Som en del av kursen närvarar du på etnologiämnets högre seminarier. Du examineras genom skriftliga och muntliga uppgifter samt deltagande på seminarier. Kursen är en del av magisterprogrammet i etnologi med inriktning kultur- och samhällsanalys samt masterprogrammet i etnologi med inriktning kulturell mångfald och transnationella processer. Du läser därför kursen tillsammans med magister- och masterstudenter i etnologi.
Kulturstudier ur olika moderna perspektiv, med fokus på samtiden Etnologi hette tidigare folklivsforskning och var framförallt historiskt inriktat. Det var ett sätt att bredda historieskrivningen till att inkludera sådant som inte skrivits av ”betrodda män” och därmed bevarades i arkiven och i tryckta skrifter. Idag ligger större fokus på samtiden, men frågorna är till stor del desamma. När du studerar etnologi får du undersöka hur människor i olika delar av världen, från olika kulturer och bakgrunder tänker, lever och agerar på sättet de gör. En utgångspunkt inom etnologin är att se på kulturen som något föränderligt, men som samtidigt är gemensamma överenskommelser för hur man ska leva och agera. Etnologer är också intresserade av hur dessa gemensamma föreställningarna yttrar sig – i texter, bilder, kläder, föremål och ritualer. Studiematerialet är brett, det kan handla om allt från arkiverade dokument och foton, berättande och berättelser till populärkultur, TV och sociala medier. Etnologi har både ett interkulturellt perspektiv, med postkolonialism som en ingång, och ett genusperspektiv vilket gör ämnet ständigt aktuellt. De historiska delarna av etnologin hjälper oss att se samtiden i ett jämförande perspektiv. Eftersom ämnet lever och andas människors vardagsliv kommer etnologer alltid att ha närkontakt med aktuella och angelägna samhällsfrågor. På Södertörns högskola ligger etnologiämnets intresseområde i mångfaldsfrågor och migration i Sverige. Det finns en särskild inriktning på frågor om det mångkulturella Sverige och det moderna Europa, och hur olika grupper levnadsförhållanden påverkas av migration.