Delar av tre runda sittfåtöljer.

Fördjupa din förmåga att tillämpa kulturvetenskapliga forskningsmetoder

Kurs

Kulturvetenskapliga metoder, etnologi

7.5 hp

Höst

100%

Campus

Kursen är för dig som vill utveckla ditt metodologiska och analytiska tänkande. Du fördjupar dina vetenskapliga kunskaper som du sedan tillämpar i tolkningsprocesser inom valda problemområden. Efter kursen har du utvecklat din förmåga att genomföra kvalificerade kultur- och samhällsanalyser.

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Stor efterfrågan på kunskaper inom det humanistiska ämnet Som utbildad etnolog har du ett brett fält av framtida arbetsgivare – organisationer, kommuner och myndigheter. Du kan exempelvis arbeta som utredare, utvärderare, handläggare och projektledare, inom områden som handlar om kultur, turism, barn- och ungdomsfrågor. Det finns en efterfrågan på etnografisk kunskap inom många yrkesområden. Basen inom etnologi som utgörs av frågor kring genus, migration och integration ger dig en spetskompetens på arbetsmarknaden. Ämnet ligger nära beteendevetenskapen och underlättar förståelsen av en ibland svårbegriplig omvärld, vilket är verktyg som är användbara genom hela livet. Det historiska perspektivet ger dig möjlighet att upptäcka och förstå saker i vår samtid på ett djupare plan. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar idag till exempel på ambassader, muséer, Mångkulturellt Centrum, Migrationsverket och inom universitetsvärlden. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dina kunskaper och förmågor i kulturvetenskapliga metoder Under kursen fördjupar du din förmåga att tillämpa kulturvetenskapliga forskningsmetoder kopplade till kultur- och samhällsanalyser. Syftet är att ge dig fördjupade kunskaper för att på egen hand identifiera och formulera frågeställningar, göra relevanta metodval, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information. Såväl som att genomföra en uppgift inom en given tidsram. En viktig del av kursen innefattar att du får använda dina fördjupade kunskaper praktiskt i egna tolkningsprocesser utifrån valda problemområden. Kursen ger dig insyn i den dynamik som kan skapas i en kontrastering av olika källtyper och metodologiska traditioner. Främst i brytningspunkten mellan nutid och historia, lokala händelser och globala processer. Du tränar på att identifiera sambanden mellan vetenskapsteoretiska tester och konkreta metodologiska och analytiska tillvägagångssätt. Du utvecklar därigenom ditt metodologiska och analytiska tänkande. Arbetssätt Undervisningen genomförs i form av seminarier. Du examineras genom löpande skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Samt deltagande vid både kursens seminarier och etnologiämnets forskningsseminarier. Kursen samläses med magister- och masterstudenter inom etnologi.
Kulturstudier ur olika moderna perspektiv, med fokus på samtiden Etnologi hette tidigare folklivsforskning och var framförallt historiskt inriktat. Det var ett sätt att bredda historieskrivningen till att inkludera sådant som inte skrivits av ”betrodda män” och därmed bevarades i arkiven och i tryckta skrifter. Idag ligger större fokus på samtiden, men frågorna är till stor del desamma. När du studerar etnologi får du undersöka hur människor i olika delar av världen, från olika kulturer och bakgrunder tänker, lever och agerar på sättet de gör. En utgångspunkt inom etnologin är att se på kulturen som något föränderligt, men som samtidigt är gemensamma överenskommelser för hur man ska leva och agera. Etnologer är också intresserade av hur dessa gemensamma föreställningarna yttrar sig – i texter, bilder, kläder, föremål och ritualer. Studiematerialet är brett, det kan handla om allt från arkiverade dokument och foton, berättande och berättelser till populärkultur, TV och sociala medier. Etnologi har både ett interkulturellt perspektiv, med postkolonialism som en ingång, och ett genusperspektiv vilket gör ämnet ständigt aktuellt. De historiska delarna av etnologin hjälper oss att se samtiden i ett jämförande perspektiv. Eftersom ämnet lever och andas människors vardagsliv kommer etnologer alltid att ha närkontakt med aktuella och angelägna samhällsfrågor. På Södertörns högskola ligger etnologiämnets intresseområde i mångfaldsfrågor och migration i Sverige. Det finns en särskild inriktning på frågor om det mångkulturella Sverige och det moderna Europa, och hur olika grupper levnadsförhållanden påverkas av migration.