Vad ingår?

Fördjupa dina kunskaper och förmågor i kulturvetenskapliga metoder

Under kursen fördjupar du din förmåga att tillämpa kulturvetenskapliga forskningsmetoder kopplade till kultur- och samhällsanalyser. Syftet är att ge dig fördjupade kunskaper för att på egen hand identifiera och formulera frågeställningar, göra relevanta metodval, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information. Såväl som att genomföra en uppgift inom en given tidsram. En viktig del av kursen innefattar att du får använda dina fördjupade kunskaper praktiskt i egna tolkningsprocesser utifrån valda problemområden.

Kursen ger dig insyn i den dynamik som kan skapas i en kontrastering av olika källtyper och metodologiska traditioner. Främst i brytningspunkten mellan nutid och historia, lokala händelser och globala processer.

Du tränar på att identifiera sambanden mellan vetenskapsteoretiska tester och konkreta metodologiska och analytiska tillvägagångssätt. Du utvecklar därigenom ditt metodologiska och analytiska tänkande.

Arbetssätt

Undervisningen genomförs i form av seminarier. Du examineras genom löpande skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Samt deltagande vid både kursens seminarier och etnologiämnets forskningsseminarier.

Kursen samläses med magister- och masterstudenter inom etnologi.