Bänk och stenar

Fördjupa din förståelse av dagens samhälle genom studier av det förflutna

Kurs

Arkeologi A

30 hp

Höst

100%

Campus

Har du ett intresse för arkeologi, humaniora eller samhällsvetenskap? Arkeologi A ger dig en kronologisk översikt från äldsta stenålder till modern tid. Du får studera hur människor har levt i olika tider och sammanhang, och diskutera den roll arkeologiska kunskaper spelar i dagens samhälle. Genom studiebesök får du även bekanta dig med fornlämningsmiljöer.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bildad arkeolog med användbar kunskap för kultursektorn och andra samhällsinstitutioner Efter studier i arkeologi har du kunskaper och kompetens för att arbeta inom en rad olika områden. Som utbildad arkeolog kan du arbeta på exempelvis museer, inom kulturmiljövården, vid universitet eller högskolor. Arkeologiska kunskaper och insikter är även användbara i andra yrkesområden som behandlar kultur- och samhällsfrågor, till exempel inom journalistik, utbildning och turism. För dig som har studerat marinarkeologi kan du efter studier arbeta som marinarkeolog. Du har kunskap om verksamheter och näringsliv kopplat till sjöar och hav, och människans utveckling med marina perspektiv. Du har genom studier i arkeologi tränat din analytiska förmåga. Du har övning i att kritiskt granska vetenskapliga publikationer och har kunskaper inom akademiskt skrivande. Du besitter även förmågan att planera, strukturera och genomföra ett arbete. Väljer du att studera vidare på avancerad nivå är utbildningen forskningsförberedande. Alltså kan du som vill forska vidare inom arkeologi. Läs om ämnets forskning
Fördjupa din förståelse av dagens samhälle genom studier av det förflutna Kursen består av fyra delkurser som tillsammans ger dig grundläggande kunskap inom arkeologi. De fyra delkurserna som ingår är: Arkeologiska perspektiv - en introduktion Materiell kultur och samhälle I, Sten- och bronsålder Materiell kultur och samhälle II, Järnålder Ting och text. Från medeltid till nutid I den första delkursen lär du dig mer om arkeologins forskningshistoria och teoribildning. Du studerar arkeologins relation till samhället och hur det förflutna kan bidra till en fördjupad förståelse för samhället idag. I den andra delkursen utforskar du stenåldern och bronsåldern. Under den tredje delkursen riktar du istället in dig på järnåldern och vikingatiden. Under den fjärde och sista delkursen lär du dig om hur den materiella kulturen kan bidra till en fördjupad förståelse av samhället. Genom fördjupade fornsaksstudier lär du dig bland annat urskilja olika typer av arkeologiska artefakter. Genom studiebesök får du bekanta dig med olika fornlämningsmiljöer. Du lär dig då, under handledning, känna igen olika fornlämningstyper och hur de uppträder i landskapet. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt grupparbeten. Studiebesök ingår. Du examineras bland annat genom obligatorisk närvaro på seminarier och studiebesök, skriftlig hemuppgift, redovisningar, tentamen samt grupparbete.
Studera människan och samhället från stenålder till modern tid Arkeologi är ämnet för dig som är intresserad av att studera människan och samhället ur ett långt tidsperspektiv – från stenåldern till modern tid. Arkeologistudier handlar såväl om forntiden som om dagens samhälle och oss själva. För vilka skulle vi vara utan en historia och bakgrund? Du får lära dig hur du kan undersöka och dokumentera materiella inlämningar. Du lär dig sedan att tolka och försöka förstå vad dessa spår kan berätta. Du utvecklar förmågan att genom studier av materiella spår kunna tolka hur människor levt i olika tider och kulturella sammanhang. På Södertörns högskola kan du även studera marinarkeologi. Som marinarkeolog har du ett särskilt fokus på den kunskap som går att få om människan och samhället genom arkeologiska fynd från, eller i anknytning till, vatten. Sjöfartsverksamhet, örlog och sjöförsvar, skeppsbyggeri, liv ombord, hamnar och navigationsteknik är några av de områden som utforskas. Du får även studera kust- och skärgårdskultur och dess näringar som till exempel fiske. Marinarkeologi är helt enkelt arkeologi i eller nära vatten.