Bänk och stenar

Utveckla dina arkeologiska perspektiv på människan och samhället

Kurs

Arkeologi B

30 hp

Vår

100%

Campus

Under Arkeologi B fördjupar du dig i frågor kopplat till människan och samhället. Du lär dig mer om arkeologisk forskning och genomför ett mindre vetenskapligt arbete. Genom ett fältarbete får du fördjupa dig i hur en arkeologisk undersökning går till. Du får även bekanta dig med kulturmiljövården genom studiebesök till bland annat museer och myndigheter.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bildad arkeolog med användbar kunskap för kultursektorn och andra samhällsinstitutioner Efter studier i arkeologi har du kunskaper och kompetens för att arbeta inom en rad olika områden. Som utbildad arkeolog kan du arbeta på exempelvis museer, inom kulturmiljövården, vid universitet eller högskolor. Arkeologiska kunskaper och insikter är även användbara i andra yrkesområden som behandlar kultur- och samhällsfrågor, till exempel inom journalistik, utbildning och turism. För dig som har studerat marinarkeologi kan du efter studier arbeta som marinarkeolog. Du har kunskap om verksamheter och näringsliv kopplat till sjöar och hav, och människans utveckling med marina perspektiv. Du har genom studier i arkeologi tränat din analytiska förmåga. Du har övning i att kritiskt granska vetenskapliga publikationer och har kunskaper inom akademiskt skrivande. Du besitter även förmågan att planera, strukturera och genomföra ett arbete. Väljer du att studera vidare på avancerad nivå är utbildningen forskningsförberedande. Alltså kan du som vill forska vidare inom arkeologi. Läs om ämnets forskning
Genom studiebesök och ett fältarbete lär du dig mer om kulturmiljövård och arkeologiska undersökningar Under B-kursen studerar du genom ett arkeologiskt perspektiv, hur du kan diskutera, analysera och belysa generella frågor rörande människan och samhället. Under B-kursen läser du fyra delkurser: Arkeologiska forskningsperspektiv Vetenskaplig problemformulering Arkeologin i samhället Arkeologiska fältstudier I första delkursen läser du om arkeologisk tolkningsproblematik. Olika frågor och inriktningar inom arkeologin lyfts. I den andra delkursen tränar du din förmåga att kunna formulera en arkeologisk forskningsuppgift. Du skriver självständigt ett mindre vetenskapligt arbete i form av en uppsats. Den tredje delkursen fokuserar på arkeologins roll i samhället. Du får diskutera vad arkeologin kan bidra med i ett bredare sammanhang. Du lär dig också om hur dagens kulturmiljövård och arkeologiska förmedling fungerar. I sista delkursen går du ut på fältstudier, där du fördjupar din förståelse för det arkeologiska källmaterialets karaktär och kunskapsmöjligheter. Här diskuterar du även utgrävningens betydelse för den arkeologiska kunskapsuppbyggnaden och lokalsamhället. Arbetssätt Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Du examineras genom skriftlig tentamen, grupparbete, hemuppgift, aktiv närvaro på seminarier samt redovisning. Under kursen ingår även studiebesök till bland annat museer, myndigheter och naturvetenskapligt inriktade forskningsinstitutioner. I en av delkurserna ingår också ett fältarbete där du lär dig de metoder och praktiska moment som ingår i en arkeologisk undersökning. Du får själv utföra dessa under en lärares uppsikt.
Studera människan och samhället från stenålder till modern tid Arkeologi är ämnet för dig som är intresserad av att studera människan och samhället ur ett långt tidsperspektiv – från stenåldern till modern tid. Arkeologistudier handlar såväl om forntiden som om dagens samhälle och oss själva. För vilka skulle vi vara utan en historia och bakgrund? Du får lära dig hur du kan undersöka och dokumentera materiella inlämningar. Du lär dig sedan att tolka och försöka förstå vad dessa spår kan berätta. Du utvecklar förmågan att genom studier av materiella spår kunna tolka hur människor levt i olika tider och kulturella sammanhang. På Södertörns högskola kan du även studera marinarkeologi. Som marinarkeolog har du ett särskilt fokus på den kunskap som går att få om människan och samhället genom arkeologiska fynd från, eller i anknytning till, vatten. Sjöfartsverksamhet, örlog och sjöförsvar, skeppsbyggeri, liv ombord, hamnar och navigationsteknik är några av de områden som utforskas. Du får även studera kust- och skärgårdskultur och dess näringar som till exempel fiske. Marinarkeologi är helt enkelt arkeologi i eller nära vatten.