Del av soffrygg med bokhyllor i bakgrunden

Ta nutidens information in i framtidens kulturarv

Kurs

Arkivvetenskap A

30 hp

Höst

100%

Campus

Arkivvetenskap kombinerar historieämnet med nutida digital kompetens. Du som läser Arkivvetenskap A på Södertörns högskola får lära dig att på egen hand förvalta arkiv, både i digital och fysisk form. Du får med dig praktiska verktyg för att kunna värdera och bevara viktig information för framtiden.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Samhällsnyttig utbildning med goda jobbmöjligheter Är du intresserad av att arbeta med informationshantering och research? Arbetsmarknaden för utbildade arkivarier är god och efterfrågan ökar. Det finns ett mycket stort antal arkiv i Sverige och arkivarier behövs på en mängd olika arbetsplatser. Du kan arbeta på myndigheter, i kommuner och landsting, på museum eller fackförbund för att nämna några exempel. Vad gör tidigare studenter nu? Bland tidigare studenter är yrken som arkivarie, registrator och verksamhetsutvecklare vanligt. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning. Läs om ämnets forskning
Verktyg för att värdera och bevara information för framtiden Är du nyfiken, tycker om att strukturera och arbeta med digitala system? Då kanske du är nästa generations arkivarie! Du som läser Arkivvetenskap A på Södertörns högskola får lära dig att på egen hand förvalta arkiv, både i digital och fysisk form. Kursen presenterar dig för de teoretiska grunderna inom arkivvetenskap och du får en överblick över ämnet. Dessutom får du sätta dig in i de aktuella lagstiftningar i Sverige som rör offentliga handlingar och sekretess. Du börjar läsa en introduktion till arkivvetenskap, där får du lära dig ämnets teoretiska grunder. Sedan följer tre delkurser. Bland annat delkursen Informationsarkitektur där du lär dig att organisera och strukturera digital information. Du får med dig viktiga verktyg för att kunna bedöma vad som är värdefullt att bevara till kommande generationer, och hur du systematiserar och sparar det på ett sökbart sätt. Arbetssätt Kursen har cirka fyra lärarledda tillfällen i veckan där du förväntas vara på högskolan. Tillfällena består främst av föreläsningar och seminarium. Varje termin består gruppen av cirka 45 studenter. Du examineras främst genom hemtentamen, laborationsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.
Bevara historien och vårda framtiden med digital kompetens Arkivvetenskap är en unik tvärvetenskap där historieämnet samspelar med nutida digital kompetens för att täcka alla delar av informationshantering. Arkivarier finns på många olika platser, både inom det offentliga och det privata: på myndigheter, i kommuner, på landsting, företag, museer, fackförbund med mera. Efterfrågan på välutbildade arkivarier ökar stadigt. Vi lever i ett informationssamhälle och med arkivvetenskap lär du dig beskriva, vårda, bevara och ordna arkiv – både fysiska och digitala. På Södertörns högskola arbetar du med allt från att sätta metadata på digitala filer till det paleografiska tolkandet av en 1700-talsskrift. Du får diskutera och resonera kring frågan om hur vi bäst ordnar information för framtiden. Vilka lagar och regler måste vi förhålla oss till? Ämnet knyter även an till frågor rörande demokrati, integritet och spårbarhet. Har du intresse av att arbeta med informationshantering eller research är arkivvetenskap ett väldigt nyttigt ämne att studera. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning. Arkivvetenskap A passar den som antingen har ett intresse för information och research och vill veta mer om arkivarieyrket. Flera som har läst humaniora ämnen läser arkivvetenskap som en väg in i arbetslivet, då arkivarier efterfrågas inom flera olika yrkesområden.