Del av soffrygg med bokhyllor i bakgrunden

Förvalta historiska texter och nutida handlingar, för framtidens skull

Kurs

Arkivvetenskap B

30 hp

Vår

100%

Campus

Ta chansen att utveckla dina teoretiska och praktiska färdigheter i arkivvetenskap. Du får kunskap om arkivjuridik, digitala informationssystem och bevarandet av arkiv. Med dina nyvunna kunskaper skriver du sedan en uppsats.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Samhällsnyttig utbildning med goda jobbmöjligheter Är du intresserad av att arbeta med informationshantering och research? Arbetsmarknaden för utbildade arkivarier är god och efterfrågan ökar. Det finns ett mycket stort antal arkiv i Sverige och arkivarier behövs på en mängd olika arbetsplatser. Du kan arbeta på myndigheter, i kommuner och landsting, på museum eller fackförbund för att nämna några exempel. Vad gör tidigare studenter nu? Bland tidigare studenter är yrken som arkivarie, registrator och verksamhetsutvecklare vanligt. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning. Läs om ämnets forskning
Teoretisk och praktisk djupdykning i arkivariens vardag I Arkivvetenskap B får du fördjupa dina yrkeskunskaper som arkivarie. Kursen är både teoretiskt och praktiskt inriktad. Du får möjlighet att fördjupa dig ytterligare i arkivvetenskapens teoretiska grunder, både ur ett historiskt och ett informationsteknologiskt perspektiv. Delkursen som rör arkivjuridik ger dig fördjupade kunskaper om rättsregler som styr arkivhantering i både offentlig och enskild sektor. Även organisationsteori ingår i delkursen. Sedan följer en delkurs som tar ett helhetsgrepp på dokument under hela deras livscykel - från att det skapas till tillgängliggörandet. Du får även praktiska färdigheter genom laborationer. Den sista delkursen innan du skriver din uppsats handlar om att hantera arkiv i praktiken. Den hänger samman med kursen innan, men har istället en inriktning på de mer praktiska kraven när det gäller hantering och vård av arkiv - för långsiktigt, säkert och tillgängligt bevarande. Du får lära dig om olika regler för bevarande och såväl tvingande krav för offentlig sektor som rådande normer för enskild sektor. Kursen avslutas med att du skriver en självständig B-uppsats där du väljer ämne själv. Den kan handla om allt från kulturarvsproblematik till att utforma eller utvärdera befintliga elektroniska system inom arkivverksamheten. Arbetssätt Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Flera av de praktiska momenten utgörs av laborationer och projektarbeten, både på egen hand och i grupp. Under en del av laborationerna förväntas du var på högskolan, resterande kan du göra på annan plats. Du examineras främst genom skriftliga hemtentamen, laborationer och aktivt deltagande på seminarier.
Bevara historien och vårda framtiden med digital kompetens Arkivvetenskap är en unik tvärvetenskap där historieämnet samspelar med nutida digital kompetens för att täcka alla delar av informationshantering. Arkivarier finns på många olika platser, både inom det offentliga och det privata: på myndigheter, i kommuner, på landsting, företag, museer, fackförbund med mera. Efterfrågan på välutbildade arkivarier ökar stadigt. Vi lever i ett informationssamhälle och med arkivvetenskap lär du dig beskriva, vårda, bevara och ordna arkiv – både fysiska och digitala. På Södertörns högskola arbetar du med allt från att sätta metadata på digitala filer till det paleografiska tolkandet av en 1700-talsskrift. Du får diskutera och resonera kring frågan om hur vi bäst ordnar information för framtiden. Vilka lagar och regler måste vi förhålla oss till? Ämnet knyter även an till frågor rörande demokrati, integritet och spårbarhet. Har du intresse av att arbeta med informationshantering eller research är arkivvetenskap ett väldigt nyttigt ämne att studera. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning. I Arkivvetenskap B får du möjlighet att fördjupa de kunskaper du skaffat dig under Arkivvetenskap A. Under B-kursen får du utveckla dina teoretiska och praktiska kunskaper, men även lära dig mer om ämnen som arkivjuridik, digitala informationssystem och bevarande av arkiv.