Vad ingår?

Teoretisk och praktisk djupdykning i arkivariens vardag

I Arkivvetenskap B får du fördjupa dina yrkeskunskaper som arkivarie. Kursen är både teoretiskt och praktiskt inriktad. Du får möjlighet att fördjupa dig ytterligare i arkivvetenskapens teoretiska grunder, både ur ett historiskt och ett informationsteknologiskt perspektiv.

Delkursen som rör arkivjuridik ger dig fördjupade kunskaper om rättsregler som styr arkivhantering i både offentlig och enskild sektor. Även organisationsteori ingår i delkursen. Sedan följer en delkurs som tar ett helhetsgrepp på dokument under hela deras livscykel - från att det skapas till tillgängliggörandet. Du får även praktiska färdigheter genom laborationer.

Den sista delkursen innan du skriver din uppsats handlar om att hantera arkiv i praktiken. Den hänger samman med kursen innan, men har istället en inriktning på de mer praktiska kraven när det gäller hantering och vård av arkiv - för långsiktigt, säkert och tillgängligt bevarande. Du får lära dig om olika regler för bevarande och såväl tvingande krav för offentlig sektor som rådande normer för enskild sektor.

Kursen avslutas med att du skriver en självständig B-uppsats där du väljer ämne själv. Den kan handla om allt från kulturarvsproblematik till att utforma eller utvärdera befintliga elektroniska system inom arkivverksamheten.

Arbetssätt

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Flera av de praktiska momenten utgörs av laborationer och projektarbeten, både på egen hand och i grupp. Under en del av laborationerna förväntas du var på högskolan, resterande kan du göra på annan plats.

Du examineras främst genom skriftliga hemtentamen, laborationer och aktivt deltagande på seminarier.