Del av soffrygg med bokhyllor i bakgrunden

Reflektera över de aktuella frågorna inom arkivvetenskapen

Kurs

Arkivvetenskap C

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

I Arkivvetenskap C har du friheten att skaffa dig tematisk eller praktik kunskap genom två valbara kurser. Kursens största moment är en självständig uppsats men kursen berör även allmänna och aktuella frågor kopplade till arkivsektorn och yrket.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Samhällsnyttig utbildning med goda jobbmöjligheter Är du intresserad av att arbeta med informationshantering och research? Arbetsmarknaden för utbildade arkivarier är god och efterfrågan ökar. Det finns ett mycket stort antal arkiv i Sverige och arkivarier behövs på en mängd olika arbetsplatser. Du kan arbeta på myndigheter, i kommuner och landsting, på museum eller fackförbund för att nämna några exempel. Vad gör tidigare studenter nu? Bland tidigare studenter är yrken som arkivarie, registrator och verksamhetsutvecklare vanligt. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning. Läs om ämnets forskning
Möjlighet till tematisk eller praktisk fördjupning I denna kurs gör du en vetenskaplig fördjupning i arkivvetenskap. Kursens tyngdpunkt är ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Du får även möjlighet att diskutera och reflektera kring allmänna och aktuella arkivvetenskapliga frågor, både kopplat till arkivsektorn och arkivarieyrket. Inledningsvis läser du delkursen Teori och metod, där ett urval av arkivvetenskapliga studier tas upp. Du får även kunskap om hur uppsatsskrivandet fungerar som arbetsprocess. Efter första delkursen har du friheten att välja mellan kurserna Tematisk fördjupning eller Praktik. En förutsättning för att välja praktikkursen är att du själv har ordnat en praktikplats vid en arkivinstitution eller på en arkivenhet. Avslutningsvis skriver du en C-uppsats som omfattar 15 högskolepoäng. Med stöd av din handledare kommer du att genomföra en undersökning som är relevant för arkivvetenskapen, och presentera denna i form av en skriven uppsats. Arbetssätt Gruppen i Arkivvetenskap C brukar bestå av tio studenter. Under de teoretiska kurserna förekommer cirka fyra lärarledda tillfällen i veckan. Om du väljer att göra praktik förväntas du vara på din praktikplats under kursens fem veckor. Under praktiken kan det även förekomma obligatoriska tillfällen på skolan under praktiktiden. Uppsatsen skriver du självständigt med stöd av handledare. Under uppsatsskrivningen förekommer lärarledd undervisning i form av seminarier. I uppsatsens examination ingår en opponering. Där ska du dels presentera och försvara din uppsats, dels opponera på en annan students uppsats.
Bevara historien och vårda framtiden med digital kompetens Arkivvetenskap är en unik tvärvetenskap där historieämnet samspelar med nutida digital kompetens för att täcka alla delar av informationshantering. Arkivarier finns på många olika platser, både inom det offentliga och det privata: på myndigheter, i kommuner, på landsting, företag, museer, fackförbund med mera. Efterfrågan på välutbildade arkivarier ökar stadigt. Vi lever i ett informationssamhälle och med arkivvetenskap lär du dig beskriva, vårda, bevara och ordna arkiv – både fysiska och digitala. På Södertörns högskola arbetar du med allt från att sätta metadata på digitala filer till det paleografiska tolkandet av en 1700-talsskrift. Du får diskutera och resonera kring frågan om hur vi bäst ordnar information för framtiden. Vilka lagar och regler måste vi förhålla oss till? Ämnet knyter även an till frågor rörande demokrati, integritet och spårbarhet. Har du intresse av att arbeta med informationshantering eller research är arkivvetenskap ett väldigt nyttigt ämne att studera. Ämnet är även användbart om du är intresserad av släktforskning. I Arkivvetenskap C får du möjlighet att göra en vetenskaplig fördjupning i arkivvetenskap. I den valbara delkursen har du friheten att välja en tematisk eller praktisk inriktning. Kursen berör även allmänna och aktuella arkivvetenskapliga frågor, både kopplat till arkivsektorn och arkivarieyrket.