Stolar i olika färger med bokhylla i bakgrunden.

Utveckla dina kunskaper inom litteratur och teater

Kurs

Dramatext och teater A med skapande svenska

30 hp

Höst

100%

Campus

Oavsett om du bara vill fördjupa dina kunskaper inom dramatext och teater, eller om detta är början på längre studier inom teaterns värld, är denna kurs en bra start. Du kommer att göra textanalyser inom litteratur och dramatik utifrån olika perspektiv – en akademisk kunskap som efterfrågas allt mer inom branschen.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med ett kritiskt öga inom kulturens alla grenar Att studera litteraturvetenskap ger dig förmåga att granska litteratur kritiskt och utifrån många olika perspektiv. Du kommer att få insikter om ditt eget skrivande och se hur moderna texter hör ihop med äldre. Detta är, tillsammans med en förståelse för historisk förändring, allt viktigare i samhället och de kunskaper du får är användbara inom en mängd olika fält. Du kommer att kunna arbeta inom exempelvis förlags- eller teatervärlden, inom medie- och läraryrken eller på myndigheter med koppling till kulturvärlden. Även kritiker, skribenter och forskare inom estetiska ämnen har nytta av att ha studerat litteraturvetenskap. Efter Dramatext och teater A med skapande svenska kan du välja att läsa Dramatext och teater B med skapande svenska för att vidareutveckla dina kunskaper. Kursen kan även läsas som en del av en utbildning till yrken som dramaturger, skådespelare, regissörer, kritiker och översättare. Du kommer efter kursen att kunna redogöra för grunderna i dramaanalys och identifiera olika typer av dramatiska texter och berättande. Läs om ämnets forskning
Teoretiska och historiska perspektiv på dramatexter och teater Kursen är både teoretisk och praktisk. I den teoretiska delen varvar du historiska delkurser med dramaturgiskt inriktade kurser. De historiska delkurserna ger dig en orientering i litterära och dramatiska rörelser från antiken till sekelskiftet 1900. De dramaturgiskt inriktade delkurserna ger dig kunskap om äldre och nyare dramaanalytiska och teoretiska perspektiv. Du lär dig att analysera dramatik som historiskt och levande material, utifrån nutida genus-, klass- och postkoloniala aspekter. Ett återkommande praktiskt moment är delkursen Skapande svenska. Delkursen läser du parallellt med övriga kurser och du får skriva egna skönlitterära korttexter i samband med de dramer som ni läser. Genom textsamtal med andra studenter kommer du utveckla nya reflekterande perspektiv på dramerna och ditt skrivande. Din kunskap kommer att utvecklas genom att skriva, reflektera och lyssna till andra. Litteratur och dramatik är ett ämne som innehåller flera moraliska dilemman och ifrågasättande av normer. Under kursen fokuserar vi på att utveckla din förmåga att tänka kritiskt och reflekterande kring frågor om jämlikhet, jämställdhet och mångfald i dagens samhälle. Arbetssätt Du förväntas vara på plats på högskolan mellan två och tre dagar i veckan. Under dessa dagar sker lärarledda moment som oftast är två timmar tillsammans med mindre grupper. Under kursen kombineras kortare föreläsningar med seminarier där du förväntas delta aktivt i tolkning och diskussion av kurslitteraturen. Inför seminarier krävs ofta förberedelse i form av frågor eller uppgifter från läraren. Du examineras främst i form av skriftliga hemtentamen i kombination med muntliga redovisningar, både enskilt och i grupp. I kursen ingår några gästföreläsningar där verksamma personer inom det scenkonstnärliga fältet berättar om sina upplevelser. Du bjuds även in att delta i gemensamma teaterbesök och som provpublik hos fria teatergrupper, som på Strindbergs Intima Teater och Teater Galeasen. På det viset får du möjlighet att träffa både regissörer och skådespelare.
Granska litteratur utifrån historiska och moderna perspektiv Många studenter som väljer kursen lockas av kursens blandning av analytiska och kreativa moment. Kursen är för dig som vill lära dig mer om litteraturen och teaterns roll i samhället och/eller för dig som vill arbeta inom det konstnärliga området. Du kommer under kursens gång att använda dig av dramahistorisk kunskap och analytiska verktyg för att kunna tolka, reflektera och formulera dig om dramatik och textbaserad teater. I ämnet litteraturvetenskap studerar du litterära texter i ordets vidaste bemärkelse, från litteraturens första skede fram till idag. Litteratur innefattar inte bara romaner och dikter utan också pjäser och teoretiska texter. Även film, teater och dataspel kan studeras litteraturvetenskapligt. Att studera något litteraturvetenskapligt innebär att du läser litteraturen både mot bakgrund av deras historiska sammanhang och utifrån moderna, kritiska perspektiv. Litteraturvetenskap riktar sig till dig som är intresserad av litteratur i allmänhet och av att läsa den kritiskt i synnerhet. Det finns en stark samhällsanknytning inom ämnet, då litteratur alltid behandlar frågor om samhället, relationer och makt. Äldre litteratur ger oss perspektiv på nutida samhällsfrågor och ger oss möjlighet att undersöka dessa historiskt och kritiskt. Kurserna i litteraturvetenskap på Södertörns högskola har växt fram ur genusteori och har därför en stark koppling till moderna kritiska perspektiv som genusteori, queerteori och postkolonial teori. I ämnet litteraturvetenskap på Södertörns högskola ingår momentet Skapande svenska där du får möjlighet att koppla ditt eget skrivande till de texter som läses, och diskutera dessa tillsammans med dina kurskamrater.