Vad ingår?

Kunskap och förståelse för estetikens roll i samhället, både historiskt och idag

Estetik A är indelad i fyra delkurser som är historiskt och tematiskt organiserade. Du undersöker begrepp som exempelvis konst i dess historiska och samtida betydelse.

Du undersöker estetik som en övergripande lära om konsterna och hur de olika konstarterna har kategoriserats genom åren. Vi lägger stor vikt vid originalverk och teoretiska grundtexter. Den teoretiska diskussionen förs i mötet med konstnärliga verk från olika konstarter, som litteratur, bild, teater, musik, arkitektur och film.

Du får diskutera hur estetiska uttryck och teorier kan relateras till aktuella samhällsfrågor. Exempelvis teorier som handlar om hur vi formas som subjekt, teorier som berör frågor om genus och makt samt hur vi upplever vår miljö och omvärld. Du diskuterar och reflekterar över hur estetiska fenomen hänger samman med politik och samhälle, både genom historien och i nutid.

Arbetssätt

Kursen ges på heltid. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras bland annat genom skriftlig hemtentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.