Sten med regndroppar

Diskutera estetisk teori i mötet med konstnärliga verk

Kurs

Estetik A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Vill du få en överblick över estetiska frågor? Vill du studera hur olika konstformer förhåller sig till samhällsfrågor? A-kursen orienterar dig genom estetikämnet, från antiken till idag. I mötet med olika konstnärliga uttryckssätt fördjupar du förståelsen för såväl centrala begrepps historia som konstens roll i samtiden.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Förberedande studier inför arbete inom konst- och kulturvärlden Studier i estetik förbereder dig för arbete inom konst- och kulturvärlden. Du kan söka dig till bland annat gallerier, förlag och museer, men även arbeta på kulturinstitutioner och inom mediebranschen. Utöver den teoretiska och praktiska kompetens du har förvärvat, har du utvecklat en analytisk förmåga, förmåga att självständigt planera och strukturera arbete och har gedigen erfarenhet av att läsa texter kritiskt. Du kommer också att ha fördjupat din förmåga att skriva klart, kritiskt och överskådligt. Väljer du att ta en masterexamen i ämnet blir du behörig att söka till forskarutbildning. Läs om ämnets forskning
Kunskap och förståelse för estetikens roll i samhället, både historiskt och idag Estetik A är indelad i fyra delkurser som är historiskt och tematiskt organiserade. Du undersöker begrepp som exempelvis konst i dess historiska och samtida betydelse. Du undersöker estetik som en övergripande lära om konsterna och hur de olika konstarterna har kategoriserats genom åren. Vi lägger stor vikt vid originalverk och teoretiska grundtexter. Den teoretiska diskussionen förs i mötet med konstnärliga verk från olika konstarter, som litteratur, bild, teater, musik, arkitektur och film. Du får diskutera hur estetiska uttryck och teorier kan relateras till aktuella samhällsfrågor. Exempelvis teorier som handlar om hur vi formas som subjekt, teorier som berör frågor om genus och makt samt hur vi upplever vår miljö och omvärld. Du diskuterar och reflekterar över hur estetiska fenomen hänger samman med politik och samhälle, både genom historien och i nutid. Arbetssätt Kursen ges på heltid. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du examineras bland annat genom skriftlig hemtentamen, inlämningsuppgifter och aktivt deltagande på seminarier.
För dig med intresse för estetik, teori och konst Estetik undersöker hur människan närmar sig världen genom sina sinnen. Antingen för att hämta kunskap, njuta och behagas, eller kanske förundras och låta sig skrämmas. Den estetiska erfarenheten kan komma från skilda konstyttringar som dans och teater, litteratur och musik, eller från naturen och mediernas värld. Dagens mediesamhälle innebär att vi som individer utsätts för ett konstant flöde av budskap, intryck och information. Det gör estetiska frågor högst aktuella och ett reflekterande förhållningssätt nödvändigt. På Södertörns högskola kopplas ämnet samman med viktiga samhällsfrågor och fenomen. Vi belyser detta ur såväl ett historiskt som nutida perspektiv. Exempelvis genom att undersöka hur kulturella yttringar hänger samman med politiska strömningar och sociala företeelser, hur estetiska fenomen har betraktats historiskt och hur de kan betraktas idag. Klassiska texter och antika begrepp får förnyad relevans i relation till samtid konstformer och vår tids media. Ämnet sammanför filosofisk estetik och aktuell kulturteori, samtida frågor om konst och debatt. Under dina studier får du insikt vad gäller relationen mellan frågor som rör estetik och samhället.