Sten med regndroppar

Diskutera estetisk teori i mötet med konstnärliga verk

Kurs

Estetik A

30 hp

Höst

100%

Campus

Vill du veta vad estetik är? A-kursen ger en grundläggande orientering i estetikämnet, från antiken till idag. Vi läser och diskuterar frågor om konst samt andra estetiska uttryck utifrån teoretiska perspektiv och praktiska övningar.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Förberedande studier inför arbete inom konst- och kulturvärlden Studier i estetik förbereder dig för arbete inom konst- och kulturvärlden. Du kan söka dig till bland annat gallerier, förlag och museer, men även arbeta på kulturinstitutioner och inom mediebranschen. Utöver den teoretiska och praktiska kompetens du har förvärvat, har du utvecklat en analytisk förmåga, förmåga att självständigt planera och strukturera arbete och har gedigen erfarenhet av att läsa texter kritiskt. Du kommer också att ha fördjupat din förmåga att skriva klart, kritiskt och överskådligt. Väljer du att ta en masterexamen i ämnet blir du behörig att söka till forskarutbildning. Läs om ämnets forskning
Kunskap och förståelse för estetikens betydelse genom historien och i samtiden Estetik A riktar sig till dig som är intresserad av hur vår sinnliga upplevelse av omvärlden – genom syn, hörsel, dofter, smaker etc. – kommer till uttryck. Under de fyra delmomenten möter du konstnärliga verk från alla konstarter. Vi läser skönlitteratur, lyssnar på musik och ser på film, vi studerar bildkonstverk och performancekonst. Vi diskuterar även andra estetiska uttryck såsom exempelvis dataspel och mode. Kursen har en praktiknära inriktning, där du behandlar uppgifter både individuellt och i grupp. Och innefattar studiebesök och exkursioner, exempelvis till kulturinstitutioner eller offentliga konstverk. Estetik A är indelad i fyra moment som är historiskt och tematiskt upplagda. Du lär dig hur ämnet växer fram och formas genom begrepp som exempelvis skönhet, smak och kritik. Under terminens gång diskuterar vi såväl deras historiska som deras samtida funktion. Vad innebar skönhet under 1700-talet, vad innebär det idag? På vilka sätt påverkas begreppen av det kulturella sammanhang i vilket de används? Kursen orienterar om ämnets rötter och följer dess fortsatta utveckling. Vi lägger stor vikt vid originalverk och teoretiska grundtexter. Estetikämnet vid Södertörns högskola inriktas på kontinental teoribildning, vilket innebär att sambandet mellan estetik och samhälle, miljö och kultur står i blickpunkten. Frågan om exempelvis konstens roll och betydelse för människor kan gälla vem som har tillgång till den och är delaktig i dess praktiker, hur och under vilka förutsättningar den växer fram under särskilda epoker. Estetik A vid Södertörns högskola är en teoretisk utbildning med praktiska inslag. Samtliga delmoment inbegriper dock praktiska uppgifter, där du får öva på att tillämpa estetiska begrepp och teorier. Kursen skapar en gemensam förståelse för ämnet genom att bygga på dina erfarenheter av exempelvis film, konst, musik, litteratur, dans, populärkultur, dataspel och mode. Utifrån dessa kan du få till uppgift att presentera en tolkning av en filosofisk text som Immanuel Kants tredje Kritik. Estetik A ger färdigheter som är användbara i en rad kulturella sammanhang. Du lär dig att skriva i olika genrer. Du stimuleras till reflektion och att inta skilda kritiska perspektiv. Du får göra muntliga presentationer och arbeta i grupp. Estetik A introducerar dig dessutom till akademiskt skrivande, läsande och informationsinhämtning.
För dig med intresse för estetik, teori och konst Estetik undersöker hur människan närmar sig världen genom sina sinnen. Antingen för att hämta kunskap, njuta och behagas, eller kanske förundras och låta sig skrämmas. Den estetiska erfarenheten kan komma från skilda konstyttringar som dans och teater, litteratur och musik, eller från naturen och mediernas värld. Dagens mediesamhälle innebär att vi som individer utsätts för ett konstant flöde av budskap, intryck och information. Det gör estetiska frågor högst aktuella och ett reflekterande förhållningssätt nödvändigt. På Södertörns högskola kopplas ämnet samman med viktiga samhällsfrågor och fenomen. Vi belyser detta ur såväl ett historiskt som nutida perspektiv. Exempelvis genom att undersöka hur kulturella yttringar hänger samman med politiska strömningar och sociala företeelser, hur estetiska fenomen har betraktats historiskt och hur de kan betraktas idag. Klassiska texter och antika begrepp får förnyad relevans i relation till samtid konstformer och vår tids media. Ämnet sammanför filosofisk estetik och aktuell kulturteori, med betoning på kontinental filosofi. Vi läser originalverk skrivna av filosofer från Platon till Julia Kristeva för att få perspektiv på estetikens betydelse. Samtidens stora frågor i konst och debatt lyfts fram.