Sten med regndroppar

Diskutera estetisk teori i mötet med konstnärliga verk

Kurs

Estetik A

30 hp

Höst

100%

Campus

Vill du veta vad estetik är? A-kursen ger en grundläggande orientering i estetikämnet, från antiken till idag. Vi läser och diskuterar frågor om konst samt andra estetiska uttryck utifrån teoretiska perspektiv och praktiska övningar.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Förberedande studier inför arbete inom konst- och kulturvärlden Studier i estetik förbereder dig för arbete inom konst- och kulturvärlden. Du kan söka dig till bland annat gallerier, förlag och museer, men även arbeta på kulturinstitutioner och inom mediebranschen. Utöver den teoretiska och praktiska kompetens du har förvärvat, har du utvecklat en analytisk förmåga, förmåga att självständigt planera och strukturera arbete och har gedigen erfarenhet av att läsa texter kritiskt. Du kommer också att ha fördjupat din förmåga att skriva klart, kritiskt och överskådligt. Väljer du att ta en masterexamen i ämnet blir du behörig att söka till forskarutbildning. Läs om ämnets forskning
Kunskap och förståelse för estetikens roll i samhället, både historiskt och idag Estetik A är indelad i fyra delkurser som är historiskt och tematiskt upplagda. Du läser om hur estetik växer fram som ett eget ämne och hur begrepp som exempelvis konst, smak och kritik diskuteras inom estetiska teorier, i såväl historien som samtiden. Du undersöker hur vår sinnliga upplevelse av omvärlden på olika sätt kommer till uttryck. På Estetik A möter vi konstnärliga verk från alla konstarter. Vi läser skönlitteratur, lyssnar på musik, ser på film, bildkonstverk och performancekonst. Vi diskuterar även andra estetiska uttryck än konst, exempelvis dataspel och mode. Estetik A ger kunskap om ämnets utveckling och dess rötter i den filosofiska estetiken. Vi lägger stor vikt vid originalverk och teoretiska grundtexter. Vi diskuterar dessa i relation till aktuella samhällsfrågor. Kulturteoretiska teorier ger exempelvis perspektiv på frågor som binder samman estetik och samhälle. Frågor som hur vi formas som subjekt, relationen mellan genus och makt samt hur vi upplever vår miljö och omvärld. Samtliga fyra delkurser inbegriper praktiska moment genom vilka du övar på att tillämpa estetiska begrepp och teorier. Du får exempelvis skriva PM-uppgifter, reflektioner och kritik-texter, göra muntliga presentationer och arbeta i grupp. Under varje delkurs gör vi någon form av praktisk aktivitet. Det kan vara ett studiebesök till någon konst- eller kulturinstitution, eller en exkursion till ett offentligt konstverk. Estetik A inbegriper även moment där du introduceras till akademiskt skrivande, läsande och sökande.
För dig med intresse för estetik, teori och konst Estetik undersöker hur människan närmar sig världen genom sina sinnen. Antingen för att hämta kunskap, njuta och behagas, eller kanske förundras och låta sig skrämmas. Den estetiska erfarenheten kan komma från skilda konstyttringar som dans och teater, litteratur och musik, eller från naturen och mediernas värld. Dagens mediesamhälle innebär att vi som individer utsätts för ett konstant flöde av budskap, intryck och information. Det gör estetiska frågor högst aktuella och ett reflekterande förhållningssätt nödvändigt. På Södertörns högskola kopplas ämnet samman med viktiga samhällsfrågor och fenomen. Vi belyser detta ur såväl ett historiskt som nutida perspektiv. Exempelvis genom att undersöka hur kulturella yttringar hänger samman med politiska strömningar och sociala företeelser, hur estetiska fenomen har betraktats historiskt och hur de kan betraktas idag. Klassiska texter och antika begrepp får förnyad relevans i relation till samtid konstformer och vår tids media. Ämnet sammanför filosofisk estetik och aktuell kulturteori, med betoning på kontinental filosofi. Vi läser originalverk skrivna av filosofer från Platon till Julia Kristeva för att få perspektiv på estetikens betydelse. Samtidens stora frågor i konst och debatt lyfts fram.