Sten med regndroppar

Fördjupa dig i den filosofiska estetikens framväxt

Kurs

Estetik C

30 hp

Höst

100%

Campus

Vill du fördjupa dig i estetiska frågeställningar? På C-kursen fortsätter du att studera den filosofiska estetiken, och utvecklar den teoretiska diskussionen om konst och sinnliga uttryck. Kursen syftar också till att utveckla din egen förmåga att definiera och diskutera estetiska problem. Under kursen skriver du en C-uppsats där du behandlar ett problem inom det estetiskt-kulturella området.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Förberedande studier inför arbete inom konst- och kulturvärlden Studier i estetik förbereder dig för arbete inom konst- och kulturvärlden. Du kan söka dig till bland annat gallerier, förlag och museer, men även arbeta på kulturinstitutioner och inom mediebranschen. Utöver den teoretiska och praktiska kompetens du har förvärvat, har du utvecklat en analytisk förmåga, förmåga att självständigt planera och strukturera arbete och har gedigen erfarenhet av att läsa texter kritiskt. Du kommer också att ha fördjupat din förmåga att skriva klart, kritiskt och överskådligt. Väljer du att ta en masterexamen i ämnet blir du behörig att söka till forskarutbildning. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig i estetiska och filosofiska frågeställningar Estetik C syftar till att fördjupa dina kunskaper i estetiska och filosofiska frågeställningar. Under kursen läser du två delkurser och skriver sedan en C-uppsats. Stor vikt läggs vid läsning och analys av klassiska originaltexter. Du arbetar även med frågor om tolkning. Kursen berör frågor som: Hur ska vi definiera det estetiska? Vilken roll spelar estetik i vår kultur? Hur förhåller vi oss till det postkoloniala arvet? Hur ska vi relatera estetik till exempelvis politik eller etik? Inledningsvis läser du delkursen Filosofisk estetik II. Du får en vidgad historisk bakgrund till den filosofiska estetikens framväxt, samt en fördjupad förståelse av centrala begrepp. Du får studera ett eller flera klassiska verk som har varit avgörande för estetikens utveckling. Vidare läser du delkursen Tolkningsteori. Delkursen fördjupar din förståelse av teori och begrepp inom det estetiska fältet med fokus på tolkning. I kursen sista moment genomför du ett vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Genom uppsatsseminarier och handledning vidareutvecklar du din förmåga att formulera och behandla problem inom det estetiskt-kulturella området. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du har även handledningstillfällen under uppsatsarbetet. Du examineras genom skriftlig hemtentamen, aktivt deltagande på seminarier och utförande av uppsats, samt försvar av egen uppsats och opponering på annan students uppsats.
För dig med intresse för estetik, teori och konst Estetik undersöker hur människan närmar sig världen genom sina sinnen. Antingen för att hämta kunskap, njuta och behagas, eller kanske förundras och låta sig skrämmas. Den estetiska erfarenheten kan komma från skilda konstyttringar som dans och teater, litteratur och musik, eller från naturen och mediernas värld. Dagens mediesamhälle innebär att vi som individer utsätts för ett konstant flöde av budskap, intryck och information. Det gör estetiska frågor högst aktuella och ett reflekterande förhållningssätt nödvändigt. På Södertörns högskola kopplas ämnet samman med viktiga samhällsfrågor och fenomen. Vi belyser detta ur såväl ett historiskt som nutida perspektiv. Exempelvis genom att undersöka hur kulturella yttringar hänger samman med politiska strömningar och sociala företeelser, hur estetiska fenomen har betraktats historiskt och hur de kan betraktas idag. Klassiska texter och antika begrepp får förnyad relevans i relation till samtid konstformer och vår tids media. Ämnet sammanför filosofisk estetik och aktuell kulturteori, med betoning på kontinental filosofi. Vi läser originalverk skrivna av filosofer från Platon till Julia Kristeva för att få perspektiv på estetikens betydelse. Samtidens stora frågor i konst och debatt lyfts fram.