Vad ingår?

Fördjupa dig i estetiska och filosofiska frågeställningar

Estetik C syftar till att fördjupa dina kunskaper i estetiska och filosofiska frågeställningar. Under kursen läser du två delkurser och skriver sedan en C-uppsats. Stor vikt läggs vid läsning och analys av klassiska originaltexter. Du arbetar även med frågor om tolkning.

Kursen berör frågor som: Hur ska vi definiera det estetiska? Vilken roll spelar estetik i vår kultur? Hur förhåller vi oss till det postkoloniala arvet? Hur ska vi relatera estetik till exempelvis politik eller etik?

Inledningsvis läser du delkursen Filosofisk estetik II. Du får en vidgad historisk bakgrund till den filosofiska estetikens framväxt, samt en fördjupad förståelse av centrala begrepp. Du får studera ett eller flera klassiska verk som har varit avgörande för estetikens utveckling. Vidare läser du delkursen Tolkningsteori. Delkursen fördjupar din förståelse av teori och begrepp inom det estetiska fältet med fokus på tolkning.

I kursen sista moment genomför du ett vetenskapligt arbete i form av en C-uppsats. Genom uppsatsseminarier och handledning vidareutvecklar du din förmåga att formulera och behandla problem inom det estetiskt-kulturella området.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du har även handledningstillfällen under uppsatsarbetet. Du examineras genom skriftlig hemtentamen, aktivt deltagande på seminarier och utförande av uppsats, samt försvar av egen uppsats och opponering på annan students uppsats.