Vad ingår?

Utveckla juridisk kunskap och förståelse över EU-rättens påverkan på svensk rätt

Kursen är för dig som vill öka din juridiska kunskap. EU-rättens grunder handlar främst om svensk rätt och EU-rätt. Kursen tar bland annat upp normgivningsförfarandet, sanktionssystem, domstols- och myndighetsväsenden både i Sverige och EU. Du lär dig även juridiska metoder och handlingars offentlighet i Sverige.

Kursen är en introduktion och är till för att du ska få en översikt över den svenska rättsordningen och över EU:s uppbyggnad och funktion. Du lär dig bland annat hur EU-rätten påverkar det svenska rättssystemet och får kunskap om lagstiftningsproceduren.

Arbetssätt

Under kursen har du cirka sex till åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar, gästföreläsningar och seminarier. Du examineras genom skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande, muntliga presentationer, skriftliga inlämningsuppgifter samt obligatorisk närvaro vid gästföreläsningar och studiebesök.

Du studerar med cirka 60 andra studenter som sedan delas upp i mindre seminariegrupper.