Vad ingår?

Breda kunskaper om det svenska regelverket, med europeiska perspektiv

Europa, staten och den offentliga rätten består av fyra delkurser: EU-rättens grunder, Staten och företagandets villkor, Europarätt: Mänskliga fri- och rättigheter och Rättsstat och offentlig rätt.

I den första delkursen lär du dig om EU-rätt kopplat till svensk rätt. Du får kunskap om normgivningsförfarande, sanktionssystem och domstols- och myndighetsväsendet i både Sverige och EU. Du lär dig även juridisk metod och om handlingars offentlighet i Sverige. Den andra delkursen har fokus på grunderna och formerna för myndigheters maktutövning. Du får speciellt kunskap om förvaltningsmyndigheternas tillvägagångssätt vid beslutsfattande. Du lär dig om olika lagstiftningar med anknytning till företagande i Sverige, som till exempel skattelagstiftning, miljö- och hälsoskyddslagar och diskrimineringslagen.

Under den tredje delkursen lär du dig mer om bland annat grundlagar i Sverige. Du läser om rättighetsregleringen i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och Europakonventionen. Den fjärde, och sista, delkursen handlar om rättsfilosofiska idéer. Du lär dig om lagstiftningsmaktens gränser och andra krav som rättsstaten ställer vid maktutövning i Sverige.

Arbetsrätt

Kursen innehåller cirka sex till åtta timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning. Gästföreläsningar och studiebesök kan förekomma. Du examineras genom skriftlig salstentamen, aktivt seminariedeltagande, muntliga presentationer både individuellt och i grupp, samt skriftliga inlämningsuppgifter.

Du studerar tillsammans med ungefär 60 andra studenter.