Röd fåtölj

Kan filosofiska studier svara på dagens viktiga samhällsfrågor?

Kurs

Filosofi A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Utveckla ett kritiskt tänkande och en analytisk förmåga genom studier av antika och moderna texter. Genom att studera filosofi, studerar du olika beskrivningar av världen. Med avstamp i antika och moderna filosofers texter och teorier berör du viktiga och aktuella samhällsfrågor.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Analytiska verktyg och perspektiv du har nytta av inom flera yrkesområden Efter studier i filosofi har du övat din förmåga att reflektera och tänka systematiskt kring frågor som: Vad är godhet, skönhet och sanning? Vad är medvetande, språk och materia? Vad är medborgarskap, bildning och historiemedvetande? Du har en god grund för att kritiskt studera förhållandet mellan de olika beskrivningarna av världen som du möter inom konst, vetenskap och religion. Dina filosofiska kunskaper är ett bra komplement till andra ämnen, såväl humanistiska och samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga. Studierna av antikens klassiska filosofer och samtida tänkare har gett dig en gedigen historisk bakgrund. Samtidigt har du genom läsning och tolkning av originaltexter tränat din förmåga till reflektion och att formulera dig i skrift. Efter studier i filosofi har du utvecklat ett kritiskt tänkande och en god analytisk förmåga. Kunskaperna ger dig framförallt en styrka inom yrkesområden som innebär avancerad begreppsanvändning, kritisk analys och skrivande av argumenterande framställningar. Dina kunskaper är användbara inom en bredd av verksamheter, och du kan till exempel arbeta inom media, kultur, utbildning samt forskningsområdet. Läs om ämnets forskning
Filosofiska studier ur antika och moderna perspektiv Filosofi A består av fyra delkurser som behandlar fyra olika aspekter av det filosofiska vetandet: Etik, Logik, Metafysik och Politik. Den första delkursen ger en inblick i olika etiska teorier från antiken till idag, och du får i synnerhet reflektera kring relationen mellan vad som är ont och gott. Sedan följer Logik, som undersöker förhållandet mellan tanke, språk och verklighet, samt ger en inledning till filosofisk logik. Den tredje delkursen ger en inledning till olika sätt att konstruera den högsta formen av filosofiskt betraktelsesätt, i form av en första filosofi eller ontologi. Slutligen får du studera politisk filosofi där olika filosofiska synsätt på vad en stat är lyfts upp. Du får diskutera grundläggande begrepp inom den politiska filosofin, som medborgare, rätt, lag och makt. Inom varje delkurs läser du en antik text tillsammans med moderna texter som behandlar samma problem, men på ett annorlunda sätt och med andra perspektiv. Syftet med läsningen av texterna är inte enbart att du ska lära dig vad enskilda författare har sagt, utan också med hjälp av annan undervisning även lära dig att reflektera över de problem som texterna behandlar. Arbetssätt Kursen har cirka sex timmar lärarledda moment per veckan då du förväntas vara på plats på högskolan. I undervisningen varvas föreläsningar med seminarier. Du examineras främst genom hemtentamen och aktivt deltagande på seminarier. Du kommer få möjlighet att gå på gästföreläsningar som anordnas för studenter på högre nivå. Kursen antar cirka 40 studenter per termin och inför seminarier delas ni in i två mindre grupper.
Bredda din allmänbildning, utveckla ett kritiskt tänkande och din analytiska förmåga Filosofi är konsten att tänka väl och ordet betyder "kärlek till visdom". Det handlar om att träna sitt omdöme genom analys, kritik och självkritik, att uppmärksamma distinktioner och se djupare mönster. Ämnet är allmänbildande och ger dig insikter om både ditt samhälle och dig själv. Du får diskutera politiska och vetenskapliga frågor med ett kritiskt perspektiv, vilket kommer att utveckla dig både som person och i ditt yrkesliv. Filosofi är en skapande verksamhet som ur kritisk dialog med sitt förflutna och sin samtid öppnar nya livsmöjligheter. Det är på samma gång ett systematiskt tänkande över varat och vetandet i dess helhet och en självpraktik som syftar till det goda livet. Studier i filosofi lägger en bra grund till studier inom andra ämnen. Filosofiämnet på Södertörns högskola skiljer inte mellan teoretisk och praktisk filosofi. Här sammanförs redan från början analysen av vetande och språk med undersökningar av etik och politik. Här görs heller ingen strikt åtskillnad mellan filosofins historia och dess metod. Istället löper de parallellt genom att du tränas i filosofiskt tänkande utifrån en aktualiserande läsning av klassiska texter. Vid sidan av den antika filosofin betonas särskilt den kontinentaleuropeiska traditionen, från Kant och framåt, via bland andra Hegel, Nietzsche, Heidegger, de Beauvoir och Foucault. Sammantaget syftar undervisningen till att ge en kvalificerad inledning till det filosofiska studiet i dess helhet. Under studierna möter du forskningsaktiva lärare. Kurser erbjuds från grundnivå till avancerad nivå och det finns också möjlighet att doktorera inom ämnet.