Vad ingår?

Filosofiska studier ur antika och moderna perspektiv

Filosofi A består av fyra delkurser som behandlar fyra olika aspekter av det filosofiska vetandet: Etik, Logik, Metafysik och Politik. Den första delkursen ger en inblick i olika etiska teorier från antiken till idag, och du får i synnerhet reflektera kring relationen mellan vad som är ont och gott. Sedan följer Logik, som undersöker förhållandet mellan tanke, språk och verklighet, samt ger en inledning till filosofisk logik.

Den tredje delkursen ger en inledning till olika sätt att konstruera den högsta formen av filosofiskt betraktelsesätt, i form av en första filosofi eller ontologi. Slutligen får du studera politisk filosofi där olika filosofiska synsätt på vad en stat är lyfts upp. Du får diskutera grundläggande begrepp inom den politiska filosofin, som medborgare, rätt, lag och makt.

Inom varje delkurs läser du en antik text tillsammans med moderna texter som behandlar samma problem, men på ett annorlunda sätt och med andra perspektiv. Syftet med läsningen av texterna är inte enbart att du ska lära dig vad enskilda författare har sagt, utan också med hjälp av annan undervisning även lära dig att reflektera över de problem som texterna behandlar.

Arbetssätt

Kursen har cirka sex timmar lärarledda moment per veckan då du förväntas vara på plats på högskolan. I undervisningen varvas föreläsningar med seminarier. Du examineras främst genom hemtentamen och aktivt deltagande på seminarier. Du kommer få möjlighet att gå på gästföreläsningar som anordnas för studenter på högre nivå.

Kursen antar cirka 40 studenter per termin och inför seminarier delas ni in i två mindre grupper.