Röd fåtölj

Analysera filosofiska verk med moderna perspektiv

Kurs

Filosofi B

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus / Distans

Vidareutveckla dina filosofiska kunskaper efter Filosofi A. Kursen består av tre tematiska delkurser och en mindre uppsats. Genom läsning av klassiska filosofiska texter tillsammans med aktuell forskningslitteratur utvecklar du ditt kritiska tänkande och dina analytiska verktyg. Kursen ges både på campus och på distans.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Analytiska verktyg och perspektiv du har nytta av inom flera yrkesområden Efter studier i filosofi har du övat din förmåga att reflektera och tänka systematiskt kring frågor som: Vad är godhet, skönhet och sanning? Vad är medvetande, språk och materia? Vad är medborgarskap, bildning och historiemedvetande? Du har en god grund för att kritiskt studera förhållandet mellan de olika beskrivningarna av världen som du möter inom konst, vetenskap och religion. Dina filosofiska kunskaper är ett bra komplement till andra ämnen, såväl humanistiska och samhällsvetenskapliga som naturvetenskapliga. Studierna av antikens klassiska filosofer och samtida tänkare har gett dig en gedigen historisk bakgrund. Samtidigt har du genom läsning och tolkning av originaltexter tränat din förmåga till reflektion och att formulera dig i skrift. Efter studier i filosofi har du utvecklat ett kritiskt tänkande och en god analytisk förmåga. Kunskaperna ger dig framförallt en styrka inom yrkesområden som innebär avancerad begreppsanvändning, kritisk analys och skrivande av argumenterande framställningar. Dina kunskaper är användbara inom en bredd av verksamheter, och du kan till exempel arbeta inom media, kultur, utbildning samt forskningsområdet. Läs om ämnets forskning
Djupdyk i filosofiska verk tillsammans med modern forskning Filosofi B syftar till att ge fördjupade kunskaper i det du lärt dig på kursen Filosofi A. Kursen består av tre delkurser och en uppsats. Delkurserna är Etik/Politik 2, Logik 2 samt Metafysik 2. Varje delkurs är organiserad kring ett filosofiskt verk eller ett filosofiskt tema. Du får läsa klassiska filosofiska texter som du sedan analyserar tillsammans med aktuell forskningslitteratur. Under terminen löper ett uppsatsseminarium där du får diskutera metodologiska och tolkningsteoretiska problem men även frågor som berör uppsatsarbete. Du får öva på att formulera filosofiska frågeställningar och förbereder dig för att skriva en akademisk uppsats. Arbetssätt Kursen innehåller cirka sex timmar lärarledd undervisning per vecka. Undervisningen består av föreläsningar samt seminarier. Du examineras genom hemtentamen, aktivt deltagande på seminarier och en uppsats. Kursen brukar läsas av 20 studenter.
Bredda din allmänbildning, utveckla ditt kritiska tänkande och din analytiska förmåga Filosofi är konsten att tänka väl och ordet betyder "kärlek till visdom". Det handlar om att träna sitt omdöme genom analys, kritik och självkritik, att uppmärksamma distinktioner och se djupare mönster. Ämnet är allmänbildande och ger dig insikter om både ditt samhälle och dig själv. Du får diskutera politiska och vetenskapliga frågor med ett kritiskt perspektiv, vilket kommer att utveckla dig både som person och i ditt yrkesliv. Filosofi är en skapande verksamhet som ur kritisk dialog med sitt förflutna och sin samtid öppnar nya livsmöjligheter. Det är på samma gång ett systematiskt tänkande över varat och vetandet i dess helhet och en självpraktik som syftar till det goda livet. Studier i filosofi lägger en bra grund till studier inom andra ämnen. Filosofiämnet på Södertörns högskola skiljer inte mellan teoretisk och praktisk filosofi. Här sammanförs redan från början analysen av vetande och språk med undersökningar av etik och politik. Här görs heller ingen strikt åtskillnad mellan filosofins historia och dess metod. Istället löper de parallellt genom att du tränas i filosofiskt tänkande utifrån en aktualiserande läsning av klassiska texter. Vid sidan av den antika filosofin betonas särskilt den kontinentaleuropeiska traditionen, från Kant och framåt, via bland andra Hegel, Nietzsche, Heidegger, de Beauvoir och Foucault. Sammantaget syftar undervisningen till att ge en kvalificerad inledning till det filosofiska studiet i dess helhet. Under studierna möter du forskningsaktiva lärare. Kurser erbjuds från grundnivå till avancerad nivå och det finns också möjlighet att doktorera inom ämnet.