Stötta organisationer och företag i deras hållbarhetsutveckling

Södertörns högskola_moas båge
Kurs

Hållbar utveckling, plats och praktik

30 hp

Vår

100%

Campus

Kursen är för dig som vill jobba med omställningsarbete i praktiken, vardagsnära och i tät kontakt med organisationer med hållbarhetsfokus. Genom kursens gång får du kunskaper och färdigheter i implementering: hur ställer vi om till ett hållbart samhälle rent praktiskt? Vilka förutsättningar är gynnsamma? Men vi lägger också en del möda på att kritiskt granska användningen av begreppet hållbar utveckling och vilka konsekvenser det kan få.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Bekämpa klimatförändringen Bekämpa klimatförändringen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Rubrik - Din framtid Stor efterfrågan på kunskaper inom det humanistiska ämnet Som utbildad etnolog har du ett brett fält av framtida arbetsgivare – organisationer, kommuner och myndigheter. Du kan exempelvis arbeta som utredare, utvärderare, handläggare och projektledare, inom områden som handlar om kultur, turism, barn- och ungdomsfrågor. Det finns en efterfrågan på etnografisk kunskap inom många yrkesområden. Basen inom etnologi som utgörs av frågor kring genus, migration och integration ger dig en spetskompetens på arbetsmarknaden. Ämnet ligger nära beteendevetenskapen och underlättar förståelsen av en ibland svårbegriplig omvärld, vilket är verktyg som är användbara genom hela livet. Det historiska perspektivet ger dig möjlighet att upptäcka och förstå saker i vår samtid på ett djupare plan. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter arbetar idag till exempel på ambassader, muséer, Mångkulturellt Centrum, Migrationsverket och inom universitetsvärlden. Läs om ämnets forskning
Bli en brygga mellan teori och praktik i organisationers hållbarhetsarbete Kursen fokuserar på genomförande av hållbar utveckling i samverkan med samhället, med hjälp av interaktiv metod. Kursen inleds med en kritisk prövning av olika aspekter av hållbar utveckling på teoretisk nivå. Sedan ges en introduktion till interaktiv metod. En stor del av kursen är sedan att stötta en pågående utvecklingsprocess mot en hållbarare utveckling i en organisation eller ett företag, vilket ska resultera i en rapport som har ett värde för båda parter. Kursen är på en nivå jämförbar med en C-uppsats, vilket gör den lämplig för dig som vill arbeta konkret med hållbarhetsfrågor men med en teoretisk medvetenhet om begreppets komplexitet Arbetssätt Du läser kursen tillsammans med studenter där vissa läser kursen fristående och andra läser kursen som en del av programmet Kulturanalys, inriktning hållbar utveckling. Studierna bedrivs på heltid. De två första delkurserna är på campus, den tredje delkursen, som är en handledd praktikperiod på 8 veckor, bedrivs som distans för att underlätta placering på annan ort inom eller utom landets gränser. Det är cirka 2 timmar lärarledd tid per vecka. Praktikperioden består av självständigt arbete enligt överenskommelse med en organisation som du själv kontaktar. Den bedrivs som en lärande utvärdering eller följeforskning, metoder du får lära dig under första halvan av terminen. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, seminarier och handledning och avslutas med ett projektarbete som riktar sig både till praktikplats (rapport) och högskola (reflekterande essä).
Kulturstudier ur olika moderna perspektiv, med fokus på samtiden Etnologi hette tidigare folklivsforskning och var framförallt historiskt inriktat. Det var ett sätt att bredda historieskrivningen till att inkludera sådant som inte skrivits av ”betrodda män” och därmed bevarades i arkiven och i tryckta skrifter. Idag ligger större fokus på samtiden, men frågorna är till stor del desamma. När du studerar etnologi får du undersöka hur människor i olika delar av världen, från olika kulturer och bakgrunder tänker, lever och agerar på sättet de gör. En utgångspunkt inom etnologin är att se på kulturen som något föränderligt, men som samtidigt är gemensamma överenskommelser för hur man ska leva och agera. Etnologer är också intresserade av hur dessa gemensamma föreställningarna yttrar sig – i texter, bilder, kläder, föremål och ritualer. Studiematerialet är brett, det kan handla om allt från arkiverade dokument och foton, berättande och berättelser till populärkultur, TV och sociala medier. Etnologi har både ett interkulturellt perspektiv, med postkolonialism som en ingång, och ett genusperspektiv vilket gör ämnet ständigt aktuellt. De historiska delarna av etnologin hjälper oss att se samtiden i ett jämförande perspektiv. Eftersom ämnet lever och andas människors vardagsliv kommer etnologer alltid att ha närkontakt med aktuella och angelägna samhällsfrågor. På Södertörns högskola ligger etnologiämnets intresseområde i mångfaldsfrågor och migration i Sverige. Det finns en särskild inriktning på frågor om det mångkulturella Sverige och det moderna Europa, och hur olika grupper levnadsförhållanden påverkas av migration.