Bänkar på rad i korridor

Kunskap och förståelse över historiska händelser ur flera perspektiv

Kurs

Historia A, forntid till 1800-tal

30 hp

Vår

100%

Campus

Historia är ett allmänbildande ämne som lämpar sig för flera olika yrken. I denna kurs får du kunskap och förståelse över historiska händelser från forntiden till 1800-talet. Du får även möjlighet att fördjupa dig i vissa historiska händelser. Kursen innehåller även historievetenskapliga metoder som exempelvis källkritik.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Analysera samhällets dåtid och nutid Efter studier inom historia har du förmågan att se komplexa händelseförlopp ur ett helhetsperspektiv och att analysera dessa långsiktigt. Många som har läst historia väljer att arbeta som lärare, forskare, på museer eller inom kulturarvssektorn. Ämnet lämpar sig även för dig som vill arbeta som exempelvis journalist, omvärldsanalytiker eller handläggare. Ämnet ger en allmänbildning som är användbar i flera olika typer av yrken, och du har även nytta av dessa kunskaper i ditt privatliv. Läs om ämnets forskning
Undersök och förstå historiska händelser från forntiden till 1800-talet Kursen är en kronologisk kurs från forntiden till 1800-talet. Delkurserna består av både översiktliga kurser där du lär dig om historiska händelser, sammanhang och perspektiv, men också tematiska kurser där du får möjlighet att skaffa dig fördjupad förståelse rörande vissa historiska händelser. Till exempel får du möjlighet att fördjupa dig i ett medeltidshistoriskt tema under kursen Medeltida fördjupning, temat kan variera men det kan handla om medeltida genushistoria eller kulturmöten under tidig medeltid. Kursen består av delkurserna: Forntida kulturer Tematisk kurs: Medeltida fördjupning Kontinuitet och förändring Tematisk kurs: 1800-talets samhällsomvandlingar Parallellt med de två sista delkurserna löper en delkurs om historievetenskapliga metoder, du får bland annat lära dig om källkritik. Arbetssätt Kursen består av cirka fyra till tio timmar lärarledd undervisning i veckan. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Under kursen ingår ett studiebesök på ett museum. Du examineras genom sals- och hemtentamen och muntliga redovisningar antingen enskilt eller i grupp.
Allmänbildning och förståelse för dagens samhälle Kunskap om historia är viktigt för att förstå den värld vi lever i idag. Dagens samhälle och hur mänskligheten ser ut är ett resultat av historiska processer. Genom att förstå och förklara de processer, händelser och beslut som skett genom historien kan vi förstå dagens samhälle och de stora samhällsfrågorna. Till exempel kan ett historiskt perspektiv på genus, klass och etnicitet visa vilka förändringar som har skett och lett oss dit vi är idag. Studerar du historia får du kompetensen och redskapen för att göra dessa analyser. Historia är ett brett humanistiskt ämne, vilket innebär att du kommer att studera människan som kulturell varelse genom olika historiska epoker. Ämnet handlar om de mänskliga samhällenas utveckling och förändring över tid. Historieämnet innehåller många olika perspektiv och infallsvinklar på människans historia. Källkritik, genusteori och hantering av historiskt källmaterial är bara några exempel på de frågor som du kommer att diskutera under dina studier. Historia på Södertörns högskola fokuserar på att beskriva, förstå och förklara olika typer av historiska händelser och processer utifrån ett faktabaserat och reflekterande förhållningssätt.