Stolar i olika färger.

Analysera samtiden och historien utifrån moderna teorier

Kurs

Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

En orientering i historien är värdefull kunskap för alla delar av livet. I denna kurs får du grundläggande kunskaper om historia och historisk utveckling, med särskilt fokus på hur genus, klass och etnicitet har format mänskliga samhällen. Kursen innehåller även historievetenskapliga metoder som exempelvis källkritik.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kunskap att analysera samhällets dåtid och nutid Efter studier inom historia har du förmågan att se komplexa händelseförlopp ur ett helhetsperspektiv och att analysera dessa långsiktigt. Många som har läst historia väljer att arbeta som lärare, forskare, på museer eller inom kulturarvssektorn. Ämnet lämpar sig även för dig som vill arbeta som exempelvis journalist, omvärldsanalytiker eller handläggare. Ämnet ger en allmänbildning som är användbar i flera olika typer av yrken, och du har även nytta av dessa kunskaper i ditt privatliv. Läs om ämnets forskning
Historiska skeenden utifrån tydliga centrala perspektiv Grundkursen i historia ger en översikt över mänsklighetens historia utifrån tre grundläggande perspektiv: det ekonomiska, det socio-kulturella samt det politiska. I kursen läggs särskild vikt vid hur aspekter som genus, klass och etnicitet har format mänskliga samhällen. Inom kursen får du även arbeta med olika typer av källmaterial och lär dig hur man kritiskt kan granska källor. Terminen inleds med den korta delkursen Genus och interkulturella perspektiv i historievetenskapen som introducerar perspektiven och begreppen genus och interkulturalitet. Med hjälp av några olika exempel får du se hur dessa perspektiv kan användas för att förstå och förklara historiska processer. Därefter följer tre tematiska delkurser: Ekonomiska maktförhållanden: arbetsdelning och naturresurser Familj, hushåll och sociala maktrelationer Genus, klass, etnicitet och politisk makt Parallellt med de tematiska kurserna löper delkursen Historievetenskaplig metod där olika typer av källmaterial behandlas. Du kommer att läsa och diskutera dem tillsammans med dina kurskamrater: vilken typ av kunskap kan vi få fram ur dem, vilka fallgropar möter vi och vilka kritiska frågor måste vi ställa till källorna? Detta är historievetenskapens kärna och du kommer att få chansen att få en inblick i många olika typer av material och de olika vetenskapliga problem som de väcker. Du kommer under terminens gång att se hur de olika grundperspektiven berikar och kompletterar varandra. Vår målsättning är att du efter kursens slut har fått en mångsidig bild av människans historia som samhällsvarelse. Arbetssätt: Varje termin antas runt 30 studenter till kursen, som sedan delas upp i två mindre seminariegrupper. Undervisning sker främst i form av föreläsningar, seminarier och övningar på plats på högskolan mellan fyra till åtta timmar i veckan. Undervisning kan även ske utanför högskolan i form av besök på arkiv eller museer. Vanliga examinationsformer innefattar salstentamen, skriftliga inlämningar och muntliga presentationer.
Allmänbildning och förståelse för dagens samhälle Kunskap om historia är viktigt för att förstå den värld vi lever i idag. Dagens samhälle och hur mänskligheten ser ut är ett resultat av historiska processer. Genom att förstå och förklara de processer, händelser och beslut som skett genom historien kan vi förstå dagens samhälle och de stora samhällsfrågorna. Till exempel kan ett historiskt perspektiv på genus, klass och etnicitet visa vilka förändringar som har skett och lett oss dit vi är idag. Studerar du historia får du kompetensen och redskapen för att göra dessa analyser. Historia är ett brett humanistiskt ämne, vilket innebär att du kommer att studera människan som kulturell varelse genom olika historiska epoker. Ämnet handlar om de mänskliga samhällenas utveckling och förändring över tid. Historieämnet innehåller många olika perspektiv och infallsvinklar på människans historia. Källkritik, genusteori och hantering av historiskt källmaterial är bara några exempel på de frågor som du kommer att diskutera under dina studier. Historia på Södertörns högskola fokuserar på att beskriva, förstå och förklara olika typer av historiska händelser och processer utifrån ett faktabaserat och reflekterande förhållningssätt. Kursens innehåll som har ett fokus på genus och interkulturalitet är kopplade till flera av de globala målen, bland annat målet mot Jämställdhet (5). Genom att tematisera olika former av historiska ojämlikheter får du en djupare förståelse och verktyg för att identifiera och hantera dagens ojämlikheter. Andra delar av kursen som fokuserar på ekonomiska och politiska perspektiv går att koppla till globala mål för Inkluderande och fredliga samhällen (16) samt Utbildning för alla (4).