Vad ingår?

Historiska skeenden utifrån tydliga centrala perspektiv

Grundkursen i historia ger en översikt över mänsklighetens historia utifrån tre grundläggande perspektiv: det ekonomiska, det socio-kulturella samt det politiska. I kursen läggs särskild vikt vid hur aspekter som genus, klass och etnicitet har format mänskliga samhällen. Inom kursen får du även arbeta med olika typer av källmaterial och lär dig hur man kritiskt kan granska källor.

Terminen inleds med den korta delkursen Genus och interkulturella perspektiv i historievetenskapen som introducerar perspektiven och begreppen genus och interkulturalitet. Med hjälp av några olika exempel får du se hur dessa perspektiv kan användas för att förstå och förklara historiska processer.

Därefter följer tre tematiska delkurser:

  • Ekonomiska maktförhållanden: arbetsdelning och naturresurser
  • Familj, hushåll och sociala maktrelationer
  • Genus, klass, etnicitet och politisk makt

Parallellt med de tematiska kurserna löper delkursen Historievetenskaplig metod där olika typer av källmaterial behandlas. Du kommer att läsa och diskutera dem tillsammans med dina kurskamrater: vilken typ av kunskap kan vi få fram ur dem, vilka fallgropar möter vi och vilka kritiska frågor måste vi ställa till källorna? Detta är historievetenskapens kärna och du kommer att få chansen att få en inblick i många olika typer av material och de olika vetenskapliga problem som de väcker.

Du kommer under terminens gång att se hur de olika grundperspektiven berikar och kompletterar varandra. Vår målsättning är att du efter kursens slut har fått en mångsidig bild av människans historia som samhällsvarelse.

Arbetssätt:

Varje termin antas runt 30 studenter till kursen, som sedan delas upp i två mindre seminariegrupper. Undervisning sker främst i form av föreläsningar, seminarier och övningar på plats på högskolan mellan fyra till åtta timmar i veckan. Undervisning kan även ske utanför högskolan i form av besök på arkiv eller museer.

Vanliga examinationsformer innefattar salstentamen, skriftliga inlämningar och muntliga presentationer.