Stolar i olika färger.

Fördjupad kunskap och förståelse om historiska processer

Kurs

Historia B, med genus- och interkulturellt perspektiv

30 hp

Vår

100%

Campus

Utifrån ett genus- och interkulturellt perspektiv ger kursen dig fördjupad kunskap och förståelse över historiska processer. Du läser inledningsvis tre delkurser. I koppling till delkursernas innehåll får du möjlighet att granska traditionella tolkningar och perspektiv inom historieämnet. Avslutningsvis genomför du ett självständigt vetenskapligt arbete.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Analysera samhällets dåtid och nutid Efter studier inom historia har du förmågan att se komplexa händelseförlopp ur ett helhetsperspektiv och att analysera dessa långsiktigt. Många som har läst historia väljer att arbeta som lärare, forskare, på museer eller inom kulturarvssektorn. Ämnet lämpar sig även för dig som vill arbeta som exempelvis journalist, omvärldsanalytiker eller handläggare. Ämnet ger en allmänbildning som är användbar i flera olika typer av yrken, och du har även nytta av dessa kunskaper i ditt privatliv. Läs om ämnets forskning
Tre tematiska delkurser och ett självständigt vetenskapligt arbete Kursen består av fyra moment. Du läser tre delkurser som fokuserar på tre olika teman. I det sista och avslutande momentet genomför du självständigt ett vetenskapligt arbete. Första delkursen handlar om den franska revolutionen och fokuserar på olika historievetenskapliga tolkningsmodeller och perspektiv. Vidare läser du en delkurs om imperialism och kolonialism där du får läsa och tolka vetenskaplig litteratur. Den tredje delkursen kretsar bland annat kring maktordningar och innefattar ett tydligt genushistoriskt och intersektionellt perspektiv på olika historiska emancipationsrörelser, alltså frigörelse-rörelser. Kurslitteraturen präglas av ett genus- och interkulturellt perspektiv. I koppling till delkursernas innehåll får du därför möjlighet att reflektera över och problematisera traditionella tolkningar och perspektiv som finns inom historieämnet. Arbetssätt Kursen består av cirka två till åtta lärarledda timmar i veckan på högskolans område. Resterande tid förväntas du studera på egen hand eller i grupp. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Du examineras bland annat genom hemtenta och en vetenskaplig uppsats. Du studerar tillsammans med ungefär 20 andra studenter. Inför seminarier och grupparbeten delas ni in i mindre grupper.
Allmänbildning och förståelse för dagens samhälle Kunskap om historia är viktigt för att förstå den värld vi lever i idag. Dagens samhälle och hur mänskligheten ser ut är ett resultat av historiska processer. Genom att förstå och förklara de processer, händelser och beslut som skett genom historien kan vi förstå dagens samhälle och de stora samhällsfrågorna. Till exempel kan ett historiskt perspektiv på genus, klass och etnicitet visa vilka förändringar som har skett och lett oss dit vi är idag. Studerar du historia får du kompetensen och redskapen för att göra dessa analyser. Historia är ett brett humanistiskt ämne, vilket innebär att du kommer att studera människan som kulturell varelse genom olika historiska epoker. Ämnet handlar om de mänskliga samhällenas utveckling och förändring över tid. Historieämnet innehåller många olika perspektiv och infallsvinklar på människans historia. Källkritik, genusteori och hantering av historiskt källmaterial är bara några exempel på de frågor som du kommer att diskutera under dina studier. Historia på Södertörns högskola fokuserar på att beskriva, förstå och förklara olika typer av historiska händelser och processer utifrån ett faktabaserat och reflekterande förhållningssätt.