Bänk mot vägg i korridor

Undersök de politiska idéernas historia

Kurs

Idéhistoria A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

En idé är grunden för allt, och allt har någon gång börjat med en idé. Genom att studera idéhistoria går du ner på djupet i olika idéer och föreställningar som vi idag ser som självklara, men som kanske inte var det när de först kom. Du får se hur människor tänkte, så långt bak som under antiken, och jämföra det med hur man ser på samma fråga idag.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Allmänbildning inom kultur och historia Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Introduktion till historiens viktigaste idéer Idéhistoria A ger en allmän översikt av de västerländska idéernas utveckling från den grekiska antiken fram till vår tid. Du lär dig om sambanden mellan nutida föreställningar och tidigare tänkande. Detta med särskilt fokus på politiska föreställningar och idéer om exempelvis makt, jämlikhet, rättvisa, och medborgarskap. Under kursen lär du dig även om filosofins och vetenskapernas historia samtidigt som du tar del av allmänna föreställningar om naturen, människan och samhället. Kursen börjar med en introduktion till samtida idéer, och deras idéhistoriska bakgrund. Du får även en orientering i centrala idéhistoriska teman och begrepp. Följande delkurser har ett kronologiskt upplägg och du får möta idéer från olika historiska epoker: Antiken och medeltiden, Renässansen till franska revolutionen, 1800-talet och slutligen 1900-talet till idag. Kursen ger dig en bred kunskap om tänkare, begrepp och föreställningar genom historien och visar även hur du kan använda denna kunskap för att förstå nutiden. Föreläsningarna ger överblick och sammanhang, medan du under seminarierna får chans till närläsning av utvalda texter som haft särskilt stor betydelse för idéutvecklingen. Arbetssätt Du studerar tillsammans med runt 25 andra studenter och föreläsningarna sker i helklass. Inför seminarier delas ni däremot upp i mindre grupper om 10-15 studenter. Under kursen har du i genomsnitt sex till sju timmar lärarledd tid. Resterande tid ägnar du åt att läsa kurslitteraturen på egen hand. Du kommer att få göra både enskilda arbeten och arbeten i grupp. Du examineras genom skriftliga uppgifter, som hem- och salstentamen, och genom aktivt deltagande på seminarierna.
Analysera nutiden med historiens idéer I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.