Vad ingår?

Introduktion till historiens viktigaste idéer

Idéhistoria A ger en allmän översikt av de västerländska idéernas utveckling från den grekiska antiken fram till vår tid. Du lär dig om sambanden mellan nutida föreställningar och tidigare tänkande. Detta med särskilt fokus på politiska föreställningar och idéer om exempelvis makt, jämlikhet, rättvisa, och medborgarskap. Under kursen lär du dig även om filosofins och vetenskapernas historia samtidigt som du tar del av allmänna föreställningar om naturen, människan och samhället.

Kursen börjar med en introduktion till samtida idéer, och deras idéhistoriska bakgrund. Du får även en orientering i centrala idéhistoriska teman och begrepp.

Följande delkurser har ett kronologiskt upplägg och du får möta idéer från olika historiska epoker: Antiken och medeltiden, Renässansen till franska revolutionen, 1800-talet och slutligen 1900-talet till idag.

Kursen ger dig en bred kunskap om tänkare, begrepp och föreställningar genom historien och visar även hur du kan använda denna kunskap för att förstå nutiden. Föreläsningarna ger överblick och sammanhang, medan du under seminarierna får chans till närläsning av utvalda texter som haft särskilt stor betydelse för idéutvecklingen.

Arbetssätt

Du studerar tillsammans med runt 25 andra studenter och föreläsningarna sker i helklass. Inför seminarier delas ni däremot upp i mindre grupper om 10-15 studenter. Under kursen har du i genomsnitt sex till sju timmar lärarledd tid. Resterande tid ägnar du åt att läsa kurslitteraturen på egen hand.

Du kommer att få göra både enskilda arbeten och arbeten i grupp. Du examineras genom skriftliga uppgifter, som hem- och salstentamen, och genom aktivt deltagande på seminarierna.