Bänk mot vägg i korridor

Gå djupare in i idéernas historiska utveckling

Kurs

Idéhistoria B

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Idéhistoriska teorier, politisk filosofi och klassiska idéhistoriska verk är centrala delar av Idéhistoria B. Du får nu chansen att gå djupare in i de teorier och metoder du introducerades för i A-kursen. I uppsatsskrivandet har du möjlighet att själv välja ett specifikt ämne att undersöka närmre.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Allmänbildning inom kultur och historia Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Kritisk maktanalys och djupdykning i idéernas historiska utveckling Idéhistoria B följer ett tematiskt upplägg. Den inledande delkursen behandlar idéhistorisk teori och metod. Du får här en första orientering om idéhistoriens egenart och speciella teoretiska problem. Den andra delkursen har temat samtida kulturteori och politisk filosofi och du möter begrepp som maktanalys, postmodernism, postpolitik och postkolonialism. I den tredje delkursen görs en djupdykning i en idéhistorisk klassisk tänkare, eller ett klassiskt verk. Det kan exempelvis innebära att du och dina kurskamrater läser Aristoteles ”Politiken” eller Foucaults maktkritiska verk. Terminen avslutas med en uppsats, där du självständigt ska skriva en mindre uppsats om ett väl avgränsat ämne inom idéhistorieämnet. Du får under uppsatsskrivandet handledning i grupp tillsammans med dina kurskamrater. Arbetssätt Under de tre första delkurserna sker undervisning ungefär en gång i veckan på plats på högskolan, vilket innebär en stor del självstudier. Tillsammans med de cirka tio andra studenter som läser varje termin har du främst seminarier som undervisningsform. Tack vare att gruppen är relativt liten finns det mer tid för diskussioner med både din lärare och dina kurskamrater än på lägre nivåer. Du examineras genom skriftliga tentamen och aktivt deltagande. Under tiden du skriver din uppsats träffar du din lärare och de andra studenterna ungefär sex gånger, i början och slutet av delkursen på seminarier. Där har ni möjlighet att diskutera hur uppsatsskrivandet går och se varandras utkast. För uppsatsen ingår det, utöver genomförandet av uppsatsen, ventilering av din egna uppsats på ett seminarium och opponering på en annan students uppsats.
Utmana och ifrågasätt dagens normer genom historiska perspektiv I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.