Bänk mot vägg i korridor

Gå djupare in i idéernas historiska utveckling

Kurs

Idéhistoria C

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Idéhistoria C har tydligt fokus på ett självständigt uppsatsarbete, men erbjuder även mycket utrymme för diskussioner med andra studenter och lärare. Kursen ger dig verktyg för att kunna göra en djupare undersökning inom ett idéhistorisk område, och möjligheten att genomföra den.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Allmänbildning inom kultur och historia Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Spännande diskussioner, djupa analyser och självständigt arbete Idéhistoria C har ett tematiskt upplägg som består av tre block. Den första delkursen innebär en ämnesmässig fördjupning inom ett idéhistoriskt område, ämnet väljer du i samråd med din examinator för delkursen. Den andra delkursen är särskilt inriktad på teori- och metodfrågor. Du kommer att få genomföra tolkningar och kritiska granskningar av idéhistoriskt källmaterial, och lära dig olika teorier kring detta. Delkursen är förberedande inför terminens sista moment, uppsatsskrivning. Uppsatsens ämne och upplägg väljer du själv i samråd med din handledare. Men på högskolan har vi profilerat oss mot det senaste seklets idéhistoria, och inom det finns hög handledarkompetens. Arbetssätt Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du kommer även ha handledning både individuellt och i grupp. Utöver den lärarledda undervisningen kan du komma att genomföra enskilda arbeten och grupparbeten. Det mesta av kursen består av självstudier, men du kommer vara på plats på högskolan ungefär en gång i veckan. Totalt läser runt 5 studenter Idéhistoria C varje termin. Den lilla gruppen gör att det finns mycket tid för diskussioner, mellan studenter och lärare. Du examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande på seminarier, samt genom uppsatsskrivandet. För uppsatsen ingår det både ventilering och opponering, utöver själva författandet.
Utmana och ifrågasätt dagens normer genom historiska perspektiv I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.