Vad ingår?

Spännande diskussioner, djupa analyser och självständigt arbete

Idéhistoria C har ett tematiskt upplägg som består av tre block. Den första delkursen innebär en ämnesmässig fördjupning inom ett idéhistoriskt område, ämnet väljer du i samråd med din examinator för delkursen.

Den andra delkursen är särskilt inriktad på teori- och metodfrågor. Du kommer att få genomföra tolkningar och kritiska granskningar av idéhistoriskt källmaterial, och lära dig olika teorier kring detta. Delkursen är förberedande inför terminens sista moment, uppsatsskrivning.

Uppsatsens ämne och upplägg väljer du själv i samråd med din handledare. Men på högskolan har vi profilerat oss mot det senaste seklets idéhistoria, och inom det finns hög handledarkompetens.

Arbetssätt

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Du kommer även ha handledning både individuellt och i grupp. Utöver den lärarledda undervisningen kan du komma att genomföra enskilda arbeten och grupparbeten. Det mesta av kursen består av självstudier, men du kommer vara på plats på högskolan ungefär en gång i veckan.

Totalt läser runt 5 studenter Idéhistoria C varje termin. Den lilla gruppen gör att det finns mycket tid för diskussioner, mellan studenter och lärare.

Du examineras genom skriftliga uppgifter och aktivt deltagande på seminarier, samt genom uppsatsskrivandet. För uppsatsen ingår det både ventilering och opponering, utöver själva författandet.