Två stolar och del av dator.

Lär dig utveckla verksamheter genom digital teknik

Kurs

Informatik A, inriktning Digital affärsutveckling

30 hp

Höst

100%

Campus

Informatik A är för dig som är intresserad av digitaliseringens roll inom affärsutveckling, tjänsters utformning och digital marknadsföring. Du studerar företag inom e-handel och får chansen att förankra dina kunskaper i praktisk utbildning. Efter studierna har du en spetskompetens i att använda IT och digitalisering för att förbättra alla typer av verksamheter.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Breda arbetsmöjligheter inom flera branscher Det finns idag ett stort behov av personer som kan använda digitala lösningar för att utveckla verksamheter och företag. Genom studier i Informatik möter du dessa behov på arbetsmarknaden. Du har en grundläggande förmåga att arbeta med digitalisering inom alla typer av verksamheter. Efter dina studier har du en bred kompetens och kan exempelvis välja att arbeta som strateg, digital affärsutvecklare, tjänsteutvecklare med digital inriktning och som projektledare inom digitalisering. Din bas inom informatik gör också att du kan arbeta som beställare av teknikutveckling, som dataanalytiker eller systemförvaltare. Studier inom informatik ger dig flera spetskompetenser. Bland annat inom digital marknadsföring, digital handel, digitalisering inom entreprenöriell verksamhet och digitala tjänster. Du har förståelse för viktiga förändringar som sker i samband med samhällets fortsatta digitalisering. Du har också tränat dina akademiska förmågor som att skriva, läsa och tänka kritiskt.  A-kursen i Informatik ger dig kompetens i hur man kan använda IT och digitalisering för att skapa nytta och konkurrenskraft inom alla typer av företag och verksamheter. Du kan efter studier grunderna inom digital affärsutveckling. Detta med utgångspunkt dels från konsumentens perspektiv, dels från aktuell teknikutveckling inom IT-området. Du har aktuell kunskap om IT och digitalisering baserat på begrepp som mobilitet, social media, big data, molntjänster och Internet of Things. Läs om ämnets forskning
Lär dig grunderna inom digital affärsutveckling Kursen består av fyra delkurser inriktade på informatik: Introduktion till digital affärsutveckling Digital marknadsföring E-handel Digital entreprenöriell arbetsmetod Under den första delkursen introduceras du för området digital affärsutveckling och informatik. Du läser om de grundläggande teorierna inom digitalisering och övar dina färdigheter kring samarbete, analysmetodik och digital teknik. I den andra delkursen läser du om marknadsföring via digitala kanaler, både ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. I den tredje delkursen läser du om digitalisering av detaljhandel och lär dig om aktuella trender och status kring e-handel idag. Under den sista delkursen lär du dig bland annat om olika arbetsmetoder som finns inom IT-utveckling, marknadsföring och affärsutveckling. Du gör under kursens gång fältstudier där du bland annat studerar företag inom e-handel. Gästföreläsningar ingår i kursen där du möter experter från företag. Du övar dessutom för rollerna som strateg och analytiker. Kursen ger dig en god grund för fortsatta studier inom informatik på B- och C-nivå med inriktning mot digital affärsutveckling. Arbetssätt Lärarledd tid varierar under kursen. Du varvar mellan lärarledda moment på campus och eget arbete. Undervisningen sker främst i form av föreläsningar, workshops och seminarier men också genom praktiska moment i form av app-prototyping, webbdesign och tech briefs. Du examineras bland annat genom aktivt deltagande på seminarier, tentamen och inlämningsuppgifter, både enskilt och i grupp. I kursen ingår även fältstudier och gästföreläsningar. Cirka 15 studenter antas fristående till kursen. Totalt studerar du tillsammans med 50-60 studenter eftersom kursen läses med programmet Management med IT.
Lär dig använda digitala lösningar för att förnya, forma och utveckla organisationer Är du intresserad av hur företag kan skapa nya bättre tjänster genom sociala medier och mobila applikationer? Det finns ett stort behov av personer som kan använda digitala lösningar för att förnya och utveckla verksamheter och företag. Inom informatik handlar digitalisering om hur information och data kan användas för olika områden inom företaget. Detta kan exempelvis vara digital marknadsföring, affärsanalys, kommunikation och organisationsförändring. Du lär dig om hur digitalisering används när man formar, utvecklar och leder företag och organisationer, och vilket värde digitalisering har för konsumenter. Informatik är ett informationsvetenskapligt ämne som undersöker digitalisering. Inom ämnet undersökts hur informationsteknologi (IT) och datavetenskap kan skapa värden och nytta inom olika branscher. Vid Södertörns högskola har ämnet idag en profil mot digital affärsutveckling och är nära kopplad till ämnet företagsekonomi. Detta innebär att ämnet har en teoretisk och praktisk samhällsvetenskaplig förankring. Genom att studera informatik lär du dig skapa nytta och värden genom att använda digitalisering som ett universellt verktyg. Detta kan exempelvis vara hur digitalisering kan användas för ett mer hållbart samhälle. Inom informatik ges många tillfällen att arbeta ur ett hållbart perspektiv. Detta kan exempelvis vara vid projekt och analyser inom tjänstedesign, digital marknadsföring, digital handel och entreprenörskap. Vanliga frågor som studeras inom ämnet är: Vad skiljer digital marknadsföring från traditionell? Vad utmärker den digitala era vi just nu lever i ur ett kund- och systemperspektiv? Hur kan vi utnyttja den enorma mängd data som finns på sociala medier och andra digitala plattformar för att skapa nya tjänster? Redan inom A-kursen får du tillfälle att använda din teoretiska kunskap och omsätta den i praktiken. Kursen består av färdighetsutövande moment som exempelvis workshoppar. Du får möjlighet att prova på exempelvis app-prototyping och webbdesign genom så kallade tech-briefs.