Södertörns högskola_moas båge

Hur det politiska kan förstås

Kurs

Klassikerläsning: Hannah Arendt

7.5 hp

Vår

50%

Campus

Läs och diskutera en av vår tids viktigaste politiska filosofer: Hannah Arendt (1906–1975) är en av 1900-talets mest intressanta filosofer och politiska tänkare. Arendts analyser av samhället och politiken utmanar traditionella sätt att tänka kring det politiska och ställer akuta frågor om demokratin och det samhälle i vilket vi lever. En övergripande problematik i hennes tänkande handlar om att återvinna och ge utrymme åt en erfarenhet av politik som hotar att uppslukas av den moderna sociala och ekonomiska organisationen av samhället. Ett annat återkommande tema är den spänningsfyllda relationen mellan politik och filosofi, mellan handlande och tänkande, som hon för tillbaka till den antika åtskillnaden mellan de två levnadsideal som på latin brukar benämnas vita activa respektive vita contemplativa, det aktiva och det kontemplativa livet.

På kursen läser och diskuterar vi ett urval av Arendts viktigaste politisk-teoretiska texter, med fokus på boken Människans villkor från 1958, där hon för diskussioner om arbete, tillverkning och handlande, om det privata och det offentliga, om löftet och förlåtelsen och om hur det politiska kan förstås.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen
Genomförande och globalt partnerskap Genomförande och globalt partnerskap

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Kulturhistorisk allmänbildning som du kan använda inom alla yrkesområden Kunskaper inom idéhistoria är användbara i alla yrken som kräver förmågan att analysera text och att kunna sätta in skeenden i ett historiskt och kritiskt perspektiv. Efter studierna kan du verka inom yrken som kulturarbetare, lärare, journalist, arkivarie och bibliotekarie. De kunskaper och den analysförmåga du får i studierna är användbara inom alla yrken, oavsett bransch eller yrkestitel. Du kan kombinera studier i idéhistoria med andra ämnen för att skapa goda arbetsmöjligheter. Idéhistoria är ett av de mest allmänbildande ämnen du kan läsa på högskolan, och är därför en god grund för många olika utbildningar. Studier i idéhistoria passar både dig som är helt på ny på högskolan och dig som redan läst kurser i andra ämnen. Läs om ämnets forskning
Förståelse av Hannah Arendts tänkande Under kursen övar du förmågan att läsa källtexter samtidigt som du får en fördjupad förståelse av Hannah Arendts tänkande. I kursen får du en översikt av huvudlinjerna i Arendts utveckling och du får läsa några av hennes centrala texter. Du kommer även få viss insikt i Arendts filosofi. Kursen omfattar 7.5 högskolepoäng och ges på halvfart. Du har cirka ett seminarium i veckan. Kursen innebär till större del läsning av litteratur på egen hand. Du uppmuntras att läsa litteraturen aktivt och ställa frågor om innehållet, gärna tillsammans med dina kurskamrater. Undervisningen sker huvudsakligen i form av seminarier. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.
Utmana och ifrågasätt dagens normer genom historiska perspektiv I en värld som består av idéer gör vi rätt i att ifrågasätta hur och när vissa idéer och föreställningar gick från att vara nya och kontroversiella till att bli självklarheter. Hur har de utvecklats över tid, och vad skulle krävas för att de blir kontroversiella igen? Att studera idéhistoria är en möjlighet att få perspektiv på idéer och antaganden som vi annars bara tar för givna. Du får möjlighet att förstå på djupet vad de betyder och pröva hur man kan tänka annorlunda. Idéhistoria handlar om det mänskliga tänkandets historia, från antiken till idag. Särskilt fokus ligger på filosofins, vetenskapens och de politiska idéernas historia. När du studerar idéhistoria följer du idéer och föreställningar, och försöker förstå hur och varför de förändrats över tid. Du lär dig att snabbt överblicka, sammanfatta och analysera texter, tränar din förmåga att skriva och utvecklar ditt kritiska tänkande. Färdigheter du kommer ha användning av oavsett vad du ägnar dig åt senare. Föreställningar om människan, samhället och naturen står i centrum. Når vi kunskap genom våra sinnen eller genom vårt förnuft? Hur ska ett rättvist samhälle organiseras? Utmärks naturen av samspel mellan olika organismer eller av konkurrens? Som idéhistoriker utforskar du hur frågor om dessa ämnen besvarats och diskuterats från antiken och framåt. På Södertörns högskola möter du engagerade lärare som gillar att diskutera med sina studenter. Grupperna är oftast mindre vilket gör enklare för dig att skapa en personlig kontakt med lärarna.