Runda träpallar.

Orientera dig i samtida och historiska bildkulturer

Kurs

Konstvetenskap B

30 hp

Vår

100%

Campus / Distans

Vill du bredda dina kunskaper inom konstvetenskap? B-kursen är en fördjupning där du orienterar dig i samtida och historiska bildkulturer. Du lär dig bland annat om bildtolkning och konstteori. Efter kursen kan du välja att studera vidare inom ämnet. Du har också kompetens för ett arbete med inriktning mot bild, konsthistoria och visuell gestaltning.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

God utbildning för alla God utbildning för alla
Jämställdhet Jämställdhet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta inom konst- och kultursektorn eller studera vidare på avancerad nivå Efter studier i konstvetenskap är du förberedd för arbete inom konst- och kultursektorn. Exempel på arbetsplatser är olika museer, konsthallar, gallerier eller bildkonstinstitutioner. Andra yrkesmöjligheter är att rikta in sig mot skrivande, konstkritik, förlagsverksamhet eller arbeta som curator för konstutställningar. Du kan kombinera studier i konstvetenskap med studier i andra ämnen för att bredda din kompetens. Du kan även välja att studera vidare på avancerad nivå för att sedan söka forskarutbildning och arbeta med forskning eller som lärare på högskolenivå. Efter studier i konstvetenskap har du goda kunskaper i akademiskt skrivande. Du har tränat upp en kritisk analysförmåga och erfarenhet av kritiskt läsande samt granskande av avancerad forskningslitteratur. Du har haft övning i att snabbt författa och strukturera text, såväl som att hantera källor och vetenskaplig formalia. Utanför yrkeslivet har du glädje av dina kunskaper om människans bildskapande, historiskt och nutid. Du har kunskap och förmåga att hänga med i den estetiska debatten i stort, genom din kritiska förmåga att tolka både text och bild. Vad gör tidigare studenter nu? Tidigare studenter har i huvudsak gått vidare längs två vägar. En del mot högre akademiska studier, på master och forskarnivå. En del mot arbete inom konst- och kultursektorn. Tidigare studenter arbetar idag i olika roller inom konst- och kulturvärlden. Bland annat på gallerier, museer, konsthallar och andra kulturinstitutioner. Andra arbetar som konstkritiker eller på förlag. Läs om ämnets forskning
Studera historiskt-empiriskt innehåll och fördjupa dig inom valfritt konstvetenskapligt tema Kursen är tematiskt upplagd och består av fyra delkurser: Avbildning och abstraktion, Kanonisering och exponering, Konstarter och medier samt Självständigt arbete. I den första delkursen lär du dig om avbildningens problem och dess motsats, abstraktionens historia inom konsten. Den andra delkursen behandlar istället seendets och de visuella teknologiernas historia i väst och öst, kanoniseringsprocesser samt konstens presentation i utställningar, museer och installationer. I den tredje delkursen lär du dig om olika konstarter och medier genom historien. Du studerar även de hierarkier och värden som de förknippats med. I den avslutande delkursen författar du ett självständigt arbete i form av en uppsats. Här utvecklar du dina vetenskapliga verktyg och får en praktisk fördjupning i ett valfritt konstvetenskapligt tema. Arbetssätt Kursen ges på heltid och går att läsa både på distans och på campus. I det fall kursen läses som campuskurs består undervisningen av: Föreläsningar, seminarier och studiebesök. Gästföreläsningar förekommer i alla delkurser och består av bland annat framstående konstnärer, konstvetare eller andra professioner från det konstnärliga fältet. Du examineras bland annat genom skriftlig hemtentamen, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga presentationer samt seminariedeltagande. I det fall kursen läses som distanskurs består undervisningen av: Bild- och textmaterial som tillgängliggörs på högskolans plattform för distansundervisning. Samt webbaserat obligatoriskt deltagande i skriftliga diskussioner. Du examineras genom skriftlig hemtentamen samt skriftliga inlämningsuppgifter.
Har du ett intresse för konst, bilder och visuella fenomen? Konstvetenskap B är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom konstvetenskapen. Kursen går att läsa både distans och på högskolan. På Södertörns högskola integreras ämnet konstvetenskap med mångkulturella perspektiv samt genus- och klassaspekter. Du får djupdyka i konstens historia såväl som att granska konst ur ett nutida och modernt perspektiv. Ämnet bygger på en teoretisk grund, vilket ger dig en stark kompetens när det kommer till modern och samtida konstvetenskap. Teoretiska moment varvas med praktiska moment. Genom studier i konstvetenskap får du arbeta med olika temaområden kopplat till begrepp, berättelser, frågor och metoder. Klassisk konsthistoria sammanförs med visuella kulturstudier. Det inkluderar allt från konstverk till massbilder, arkitektur och design. Ämnet konstvetenskap interagerar med flera externa aktörer. Genom möten med yrkesverksamma inom konst- och kulturområdet får du under studierna en bred insikt i branschen. Du möter bland annat konstnärer, experter och museichefer.