Orange stolsdyna mot blå bakgrund.

Studera människans relation till hav, sjöar och rinnande vatten

Kurs

Marinarkeologi, introduktionskurs

7.5 hp

Höst

50%

Distans

Är du extra intresserad av arkeologi i, eller i närheten av vatten? Marinarkeologi är för dig som vill veta mer om människans relation till hav, sjöar och rinnande vatten. Du introduceras för undervattensarkeologisk metodik och forskningshistoria och studerar arkeologiska lämningar med anknytning till skepp, sjöfart och marina näringar.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Hav och marina resurser Hav och marina resurser

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Bildad arkeolog med användbar kunskap för kultursektorn och andra samhällsinstitutioner Efter studier i arkeologi har du kunskaper och kompetens för att arbeta inom en rad olika områden. Som utbildad arkeolog kan du arbeta på exempelvis museer, inom kulturmiljövården, vid universitet eller högskolor. Arkeologiska kunskaper och insikter är även användbara i andra yrkesområden som behandlar kultur- och samhällsfrågor, till exempel inom journalistik, utbildning och turism. För dig som har studerat marinarkeologi kan du efter studier arbeta som marinarkeolog. Du har kunskap om verksamheter och näringsliv kopplat till sjöar och hav, och människans utveckling med marina perspektiv. Du har genom studier i arkeologi tränat din analytiska förmåga. Du har övning i att kritiskt granska vetenskapliga publikationer och har kunskaper inom akademiskt skrivande. Du besitter även förmågan att planera, strukturera och genomföra ett arbete. Väljer du att studera vidare på avancerad nivå är utbildningen forskningsförberedande. Alltså kan du som vill forska vidare inom arkeologi. Läs om ämnets forskning
Studera teman som skepp, sjöfart och fiske från stenåldern fram till idag Kursen ger dig en introduktion till marinarkeologi som ett mångvetenskapligt forskningsfält. Du studerar bland annat ämnets forskningshistoria samt lär dig om undervattensarkeologisk metodik. Du får studera arkeologiska lämningar med anknytning till skepp, sjöfart och maritima näringar. Ett överordnat tema för kursen är människans relation till hav, sjöar och rinnande vatten. Du lär dig om marinarkeologisk kunskapsteori. Det innefattar bland annat olika typer av marinarkeologiskt källmaterial. Andra teman som tas upp under kursen är bland annat skepp och sjöfart, fiske och sjöboplatser. Arkeologiskt material behandlas kronologiskt – från stenålder fram till idag. Du introduceras även för den speciella metodik som används vid arkeologiska undersökningar under vatten och får orientera dig i aktuell marinarkeologisk forskning. Arbetssätt Kursen ges på distans och bedrivs genom självstudier. Möjlighet att delta i vissa frivilliga föreläsningar på Södertörns högskola erbjuds under kursen. Du examineras genom en skriftlig hemtentamen.
Studera människan och samhället från stenålder till modern tid Arkeologi är ämnet för dig som är intresserad av att studera människan och samhället ur ett långt tidsperspektiv – från stenåldern till modern tid. Arkeologistudier handlar såväl om forntiden som om dagens samhälle och oss själva. För vilka skulle vi vara utan en historia och bakgrund? Du får lära dig hur du kan undersöka och dokumentera materiella inlämningar. Du lär dig sedan att tolka och försöka förstå vad dessa spår kan berätta. Du utvecklar förmågan att genom studier av materiella spår kunna tolka hur människor levt i olika tider och kulturella sammanhang. På Södertörns högskola kan du även studera marinarkeologi. Som marinarkeolog har du ett särskilt fokus på den kunskap som går att få om människan och samhället genom arkeologiska fynd från, eller i anknytning till, vatten. Sjöfartsverksamhet, örlog och sjöförsvar, skeppsbyggeri, liv ombord, hamnar och navigationsteknik är några av de områden som utforskas. Du får även studera kust- och skärgårdskultur och dess näringar som till exempel fiske. Marinarkeologi är helt enkelt arkeologi i eller nära vatten.