Vad ingår?

Studera teman som skepp, sjöfart och fiske från stenåldern fram till idag

Kursen ger dig en introduktion till marinarkeologi som ett mångvetenskapligt forskningsfält. Du studerar bland annat ämnets forskningshistoria samt lär dig om undervattensarkeologisk metodik. Du får studera arkeologiska lämningar med anknytning till skepp, sjöfart och maritima näringar. Ett överordnat tema för kursen är människans relation till hav, sjöar och rinnande vatten.

Du lär dig om marinarkeologisk kunskapsteori. Det innefattar bland annat olika typer av marinarkeologiskt källmaterial. Andra teman som tas upp under kursen är bland annat skepp och sjöfart, fiske och sjöboplatser. Arkeologiskt material behandlas kronologiskt – från stenålder fram till idag. Du introduceras även för den speciella metodik som används vid arkeologiska undersökningar under vatten och får orientera dig i aktuell marinarkeologisk forskning.

Arbetssätt

Kursen ges på distans och bedrivs genom självstudier. Möjlighet att delta i vissa frivilliga föreläsningar på Södertörns högskola erbjuds under kursen.

Du examineras genom en skriftlig hemtentamen.