Tre gröna plaststolar.

Vilken roll har medier för yttrandefrihet, integritet och demokrati?

Kurs

Medie- och kommunikationsvetenskap A

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Kursen ger dig en introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap. Du får grundläggande förståelse för mediernas roll i samhället både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv. Samtidigt lär du dig om mediers makt och betydelse kopplat till viktiga frågor om yttrandefrihet, integritet, politik, demokrati och globalisering.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med media eller medierelaterade frågor i flera branscher Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) innebär att du utbildar dig för flera yrken. Eftersom ämnet är så pass brett öppnar det för en bred och föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta med yrken direkt relaterade till medie- och kommunikationsbranschen, som exempelvis inom kommunikation och PR, medieproduktion, reklam och marknadsföring eller medie- och omvärldsanalys. Samtidigt ger MKV nyttig och användbar kunskap inom flera andra yrkesroller, då medier får en allt större roll och påverkan i dagens samhälle. Yrkesroller som är mer indirekt relaterade till ämnet är arbete inom utbildning och opinion, kultur och förlag, grafisk design eller journalistik. Du har efter studier i MKV utvecklat förmågan att kritiskt analysera och formulera problem men även tränat på att vara en kritisk och medveten medieanvändare. Genom studiernas vetenskapliga utformning har du en god förmåga att med ett källkritiskt perspektiv sammanställa och förmedla information samt erfarenhet av arbeta självständigt. Du kommer även att behärska olika kommunikationstekniker och kunna navigera i det digitala medielandskapet utifrån strategisk hänsyn och med vetenskaplig grund. Efter Medie- och kommunikationsvetenskap A kan du söka dig vidare till B-kursen. Studier i MKV passar även dig som vill komplettera ett annat ämne med kunskaper om mediers roll och betydelse för samhället och individen. Läs om ämnets forskning
Medie- och kommunikationsvetenskap med en vetenskaplig och praktisk förankring Medie- och kommunikationsvetenskap A ger dig en introduktion till ämnet och grundläggande förståelse för mediernas betydelse för samhälle, kultur, individ, vardagsliv och estetik. Du får lära dig om mediers makt och betydelse kopplat till viktiga områden som yttrandefrihet, integritet, politik, demokrati och globalisering. Kursen innehåller både teoretiskt och vetenskapligt förankrade moment såväl som praktiska. Du läser följande fyra delkurser som belyser olika aspekter av mediers roll och historia: Medielandskapet Medierna i samhället Medier och meningsskapande Medieteknologier i förändring Under delkurserna varvas föreläsningar och seminarier med produktionsmoment och du tränas i att läsa och diskutera medieteoretisk litteratur. Arbetssätt Kursen innefattar cirka sex till tio lärarledda timmar på högskolan i veckan, resterande tid förväntas du studera på egen hand eller i grupp. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier samt grupparbeten. Det förekommer både gästföreläsningar och studiebesök under kursens gång. Du studerar tillsammans med ungefär 60 till 80 studenter. Seminarier, grupparbeten och redovisningar görs i mindre grupper.
Lär dig syna medierna i sömmarna och undersöka deras roll i samhället Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett brett ämne som ger dig kunskap om medier och kommunikation. Du studerar mediernas roll i dagens samhälle och kultur, ur flera olika dimensioner - såväl i samtiden som historiskt, såväl traditionella som sociala medier, såväl på individnivå som samhällsnivå. MKV har som utgångspunkt att samhällen uppstår och utvecklas genom kommunikation, och kretsar därför kring en central fråga: hur kommunikation har förändrat och förändrar samhället. Ämnet är både ständigt aktuellt och ständigt i utveckling, och det gör att diskussionerna som lyfts i utbildningen är dagsfärska. Du får till exempel gå på djupet med fake news, populism, faktaresistens och opinionsbildning, och se vilken roll medierna spelar. Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig värdefull kompetens för en mängd yrkesroller, då det blir allt viktigare att ha kunskap och förståelse för dagens medieanvändning. Du lär dig förstå samhället genom kommunikationen i media samtidigt som du förbereds för arbete med medier eller medierelaterade frågor. Ämnet ger dig ett brett perspektiv och innefattar områden som till exempel integritetsfrågor, medier och makt, barn och ungdomars medieanvändning, olika målgrupper och mediers oberoende. Du kommer även att få diskutera hur medier formar samhället, men även reflektera kring hur olika grupper representeras i media. På Södertörns högskola har MKV en humanistisk tillämpning - genom historiska perspektiv och aktuell vetenskaplig forskning får du studera mediers roll ur ett mångsidigt perspektiv och får en bred förståelse för ämnet.