Vad ingår?

Verktyg att genomföra självständiga medievetenskapliga studier

Under Medie- och kommunikationsvetenskap B tränas du i att genomföra egna studier. Du får själv samla in material för analys och utvecklar din förmåga att arbeta vetenskapligt utifrån medievetenskapliga metoder och teorier.

Kursen börjar med en fördjupande delkurs, Vardagens medier, som ger dig ökad förståelse för mediernas betydelse i samhället. Vidare läser du delkursen Kvantitativ analys som ger dig en orientering i de vetenskapliga grunderna och förutsättningarna för kvantitativa metoder. En kvantitativ metod innebär att du samlar in en större mängd data och information, som du sedan analyserar för att säga något om en generell helhet. Delkursen ger dig även analytiska verktyg och kunskap om hur du går tillväga för att genomföra en vetenskaplig studie.

Den tredje delkursen fokuserar på text och tolkning. Du får en orientering i humanistiska tolkningsprocesser, som exempelvis semiotik och diskursanalys, och vetenskapliga utgångspunkter och tillvägagångssätt. Avslutningsvis skriver du en B-uppsats då du genomför och redovisar en vetenskaplig undersökning. Du väljer ämne för uppsatsen i samråd med din lärare.

Arbetssätt

Du har cirka åtta till tio timmar lärarledd undervisning i veckan, utöver det studerar du på egen hand eller i grupp. B-uppsatsen innefattar mer självständiga studier och antal lärarledda tillfällen kan minska något. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter och du examineras genom inlämningsuppgifter samt genomförande och redovisning av uppsats.

Läser du kursen på våren studerar du tillsammans med ungefär 30 andra studenter, på hösten består gruppen vanligtvis av cirka 55 studenter.