Tre gröna plaststolar.

Arbeta självständigt med de viktigaste medievetenskapliga metoderna

Kurs

Medie- och kommunikationsvetenskap B

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Under kursen får du möjlighet att fördjupa din kunskap och förståelse om mediers betydelse i samhället. Utveckla samtidigt din förmåga att genomföra vetenskapliga studier utifrån relevanta medievetenskapliga metoder och teorier. Avslutningsvis genomför och redovisar du en vetenskaplig undersökning i form av en B-uppsats.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med media eller medierelaterade frågor i flera branscher Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) innebär att du utbildar dig för flera yrken. Eftersom ämnet är så pass brett öppnar det för en bred och föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta med yrken direkt relaterade till medie- och kommunikationsbranschen, som exempelvis inom kommunikation och PR, medieproduktion, reklam och marknadsföring eller medie- och omvärldsanalys. Samtidigt ger MKV nyttig och användbar kunskap inom flera andra yrkesroller, då medier får en allt större roll och påverkan i dagens samhälle. Yrkesroller som är mer indirekt relaterade till ämnet är arbete inom utbildning och opinion, kultur och förlag, grafisk design eller journalistik. Du har efter studier i MKV utvecklat förmågan att kritiskt analysera och formulera problem men även tränat på att vara en kritisk och medveten medieanvändare. Genom studiernas vetenskapliga utformning har du en god förmåga att med ett källkritiskt perspektiv sammanställa och förmedla information samt erfarenhet av arbeta självständigt. Du kommer även att behärska olika kommunikationstekniker och kunna navigera i det digitala medielandskapet utifrån strategisk hänsyn och med vetenskaplig grund. Efter Medie- och kommunikationsvetenskap B har du förmågan att arbeta vetenskapligt. En färdighet som är nyttig inom flera yrkesroller. Läs om ämnets forskning
Verktyg att genomföra självständiga medievetenskapliga studier Under Medie- och kommunikationsvetenskap B tränas du i att genomföra egna studier. Du får själv samla in material för analys och utvecklar din förmåga att arbeta vetenskapligt utifrån medievetenskapliga metoder och teorier. Kursen börjar med en fördjupande delkurs, Vardagens medier, som ger dig ökad förståelse för mediernas betydelse i samhället. Vidare läser du delkursen Kvantitativ analys som ger dig en orientering i de vetenskapliga grunderna och förutsättningarna för kvantitativa metoder. En kvantitativ metod innebär att du samlar in en större mängd data och information, som du sedan analyserar för att säga något om en generell helhet. Delkursen ger dig även analytiska verktyg och kunskap om hur du går tillväga för att genomföra en vetenskaplig studie. Den tredje delkursen fokuserar på text och tolkning. Du får en orientering i humanistiska tolkningsprocesser, som exempelvis semiotik och diskursanalys, och vetenskapliga utgångspunkter och tillvägagångssätt. Avslutningsvis skriver du en B-uppsats då du genomför och redovisar en vetenskaplig undersökning. Du väljer ämne för uppsatsen i samråd med din lärare. Arbetssätt Du har cirka åtta till tio timmar lärarledd undervisning i veckan, utöver det studerar du på egen hand eller i grupp. B-uppsatsen innefattar mer självständiga studier och antal lärarledda tillfällen kan minska något. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter och du examineras genom inlämningsuppgifter samt genomförande och redovisning av uppsats. Läser du kursen på våren studerar du tillsammans med ungefär 30 andra studenter, på hösten består gruppen vanligtvis av cirka 55 studenter.
En bred utbildning i ett växande mediesamhälle Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett brett ämne som ger dig kunskap om medier och kommunikation. Du studerar mediernas roll i dagens samhälle och kultur, ur flera olika dimensioner - såväl i samtiden som historiskt, såväl traditionella som sociala medier, såväl på individnivå som samhällsnivå. MKV har som utgångspunkt att samhällen uppstår och utvecklas genom kommunikation, och kretsar därför kring en central fråga: hur kommunikation har förändrat och förändrar samhället. Ämnet är både ständigt aktuellt och ständigt i utveckling, och det gör att diskussionerna som lyfts i utbildningen är dagsfärska. Du får till exempel gå på djupet med fake news, populism, faktaresistens och opinionsbildning, och se vilken roll medierna spelar. Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig värdefull kompetens för en mängd yrkesroller, då det blir allt viktigare att ha kunskap och förståelse för dagens medieanvändning. Du lär dig förstå samhället genom kommunikationen i media samtidigt som du förbereds för arbete med medier eller medierelaterade frågor. Ämnet ger dig ett brett perspektiv och innefattar områden som till exempel integritetsfrågor, medier och makt, barn och ungdomars medieanvändning, olika målgrupper och mediers oberoende. Du kommer även att få diskutera hur medier formar samhället, men även reflektera kring hur olika grupper representeras i media. På Södertörns högskola har MKV en humanistisk tillämpning - genom historiska perspektiv och aktuell vetenskaplig forskning får du studera mediers roll ur ett mångsidigt perspektiv och får en bred förståelse för ämnet.