Tre gröna plaststolar.

Djupdyk i ett medie- och kommunikationsvetenskapligt område

Kurs

Medie- och kommunikationsvetenskap C

30 hp

Höst / Vår

100%

Campus

Nu får du möjligheten att djupdyka i ett ämne du tycker är intressant. Under Medie- och kommunikationsvetenskap C får du undersöka ett medie- och kommunikationsvetenskapligt område. Du får inledningsvis vidga dina vetenskapsteoretiska perspektiv, teorier och metoder inför det avslutande momentet, C-uppsatsen.

Hur funkar högskolestudier egentligen?

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Minskad ojämlikhet Minskad ojämlikhet
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

Hur funkar högskolestudier egentligen?

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Arbeta med media eller medierelaterade frågor i flera branscher Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) innebär att du utbildar dig för flera yrken. Eftersom ämnet är så pass brett öppnar det för en bred och föränderlig arbetsmarknad. Du kan arbeta med yrken direkt relaterade till medie- och kommunikationsbranschen, som exempelvis inom kommunikation och PR, medieproduktion, reklam och marknadsföring eller medie- och omvärldsanalys. Samtidigt ger MKV nyttig och användbar kunskap inom flera andra yrkesroller, då medier får en allt större roll och påverkan i dagens samhälle. Yrkesroller som är mer indirekt relaterade till ämnet är arbete inom utbildning och opinion, kultur och förlag, grafisk design eller journalistik. Du har efter studier i MKV utvecklat förmågan att kritiskt analysera och formulera problem men även tränat på att vara en kritisk och medveten medieanvändare. Genom studiernas vetenskapliga utformning har du en god förmåga att med ett källkritiskt perspektiv sammanställa och förmedla information samt erfarenhet av arbeta självständigt. Du kommer även att behärska olika kommunikationstekniker och kunna navigera i det digitala medielandskapet utifrån strategisk hänsyn och med vetenskaplig grund. Läs om ämnets forskning
Fördjupa dig inom ett medie- och kommunikationsvetenskapligt område genom en självständig undersökning Medie- och kommunikationsvetenskap C utgörs av två delar. Dels av specialiserade teoretiska samt metodologiska kunskaper tillsammans med vetenskapliga perspektiv, frågor och traditioner, dels en självständig undersökning i form av en C-uppsats. Kursen innebär en möjlighet för dig att fördjupa dig i ett medie- och kommunikationsvetenskapligt område. Inledningsvis läser du en specialiserande kurs inom teori och metod. Inom ramen för kursen har du möjlighet att välja ett specialiseringsområde inom vilket du fördjupar dig teoretiskt och metodiskt. Arbetet kan sedan användas som utgångspunkt för den kommande C-uppsatsen. Under andra delkursen får du vidga dina vetenskapsteoretiska perspektiv och metoder. Kursen behandlar vetenskapsteoretiska frågor och traditioner i förhållande till medie- och kommunikationsvetenskap. Du får reflektera kring skillnaderna och relationerna mellan kritisk teori, semiotik, strukturalism, poststrukturalism, feminism, med mera. Dessa begrepp och tankar blir belysta i relation till medievetenskapliga problemområden. Avslutningsvis genomför du en självständig undersökning i form av en C-uppsats. Du väljer ett område inom medie- och kommunikationsvetenskap att fördjupa dig i. Arbetssätt Terminens början innehåller fler lärarledda tillfällen i form av föreläsningar och seminarier. Mot terminens slut, under genomförandet av uppsatsen, arbetar du mycket självständigt men har några handledartillfällen som stöd. Du examineras i de två första kurserna genom aktivt deltagande på seminarier och två hemtentamens. Uppsatsen examineras genom utförande av uppsats, aktivt deltagande på uppsatsseminarier, samt opponering på annan students uppsats och försvar av egen uppsats. Under vårterminen brukar ungefär 25 studenter läsa kursen, på höstterminen ökar antalet till runt 40 studenter.
En bred utbildning i ett växande mediesamhälle Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) är ett brett ämne som ger dig kunskap om medier och kommunikation. Du studerar mediernas roll i dagens samhälle och kultur, ur flera olika dimensioner - såväl i samtiden som historiskt, såväl traditionella som sociala medier, såväl på individnivå som samhällsnivå. MKV har som utgångspunkt att samhällen uppstår och utvecklas genom kommunikation, och kretsar därför kring en central fråga: hur kommunikation har förändrat och förändrar samhället. Ämnet är både ständigt aktuellt och ständigt i utveckling, och det gör att diskussionerna som lyfts i utbildningen är dagsfärska. Du får till exempel gå på djupet med fake news, populism, faktaresistens och opinionsbildning, och se vilken roll medierna spelar. Att studera Medie- och kommunikationsvetenskap ger dig värdefull kompetens för en mängd yrkesroller, då det blir allt viktigare att ha kunskap och förståelse för dagens medieanvändning. Du lär dig förstå samhället genom kommunikationen i media samtidigt som du förbereds för arbete med medier eller medierelaterade frågor. Ämnet ger dig ett brett perspektiv och innefattar områden som till exempel integritetsfrågor, medier och makt, barn och ungdomars medieanvändning, olika målgrupper och mediers oberoende. Du kommer även att få diskutera hur medier formar samhället, men även reflektera kring hur olika grupper representeras i media. På Södertörns högskola har MKV en humanistisk tillämpning - genom historiska perspektiv och aktuell vetenskaplig forskning får du studera mediers roll ur ett mångsidigt perspektiv och får en bred förståelse för ämnet.