Vetenskapliga verktyg för medietekniska analyser

Kurs

Medieteknik C

30 hp

Höst

100%

Campus

Kursen handlar om medieteknik som tvärvetenskapligt forskningsfält. Vetenskapliga begrepp, teorier och metoder för att studera digitala och interaktiva medier, interaktionsdesign samt informationsteknik står i fokus. Du börjar med att fördjupa dina kunskaper om vetenskapsteori, metoder och aktuell forskning som en utgångspunkt för din vetenskapliga uppsats.

Samhällsfrågor att arbeta med i framtiden

Vi har kopplat våra utbildningar till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Detta är mål som du kan få verktyg att arbeta med i framtiden:

Jämställdhet Jämställdhet
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbara städer och samhällen Hållbara städer och samhällen
Hållbar konsumtion och produktion Hållbar konsumtion och produktion
Fredliga och inkluderande samhällen Fredliga och inkluderande samhällen

En plats för nyfikenhet och ambitioner med utbildningar som förbereder för framtiden.

Många arbetsmöjligheter inom medieteknikens alla områden Digitala system och teknik finns inom alla branscher. Efter studier i medieteknik kan du arbeta på flera olika typer av arbetsplatser. Vanliga arbetsplatser bland tidigare studenter är IT-företag, reklambyråer, spelutvecklingsföretag och kommuner. Exempel på yrken är webbdesigner, speldesigner, IT-konsult eller projektledare. Du kommer kunna värdera och kritiskt granska kommunikationslösningar, vilket är värdefullt inom många arbetsområden och yrken inom medier. Du kommer även kunna bedöma och reflektera över egna och andras designer, samt designmetoder för utformning av digitala medier. I nästan alla yrkesområden förekommer arbete med digitala medier. Dina kunskaper kommer därmed vara användbara oavsett vilket bransch du vill arbeta i. Utbildningen är modern, har god koll på branschens utveckling och en nära koppling till arbetslivet. Genom reflekterande och praktiska moment får du en uppskattad kompetens på arbetsmarknaden. Utbildningens akademiska utformning gör att du efter studier också har med dig förmågan att formulera dig i tal och skrift, samt hämta och värdera kunskap. Efter Medieteknik C har du en djupare förståelse av olika vetenskapliga teorier och begrepp som är relevanta inom området medieteknik. Efter kursen kan du självständigt författa kortare vetenskapliga rapporter samt utvärdera, beskriva och analysera digitala system ur olika perspektiv med hjälp av aktuella teorier och vetenskapliga metoder. Läs om ämnets forskning
Fördjupad vetenskaplig kunskap inom området medieteknik Medieteknik C kretsar kring ämnet medieteknik som ett tvärvetenskapligt forskningsfält. Du får kunskap om vetenskapliga begrepp, teorier och metoder för att studera digitala och interaktiva medier, interaktionsdesign och informationsteknik. Din utgångspunkt ligger i ditt egna intresse, och du kommer att kunna kritiskt och självständigt reflektera kring alla medieteknikens sidor. I första delen av kursen får du fördjupa dig i vetenskapsteorier, metoder och aktuell forskning. Du får möjlighet till en teoretisk specialisering inom ett medietekniskt område, som exempelvis interaktions- och upplevelsedesign, social interaktion och teknikanvändning eller digital kultur och digital kompetens. Avslutningsvis skriver du en C-uppsats som ofta innebär en mindre forskningsuppgift inom valfritt område. Du kommer att ha stöd av en handledare genom uppsatsen. Det finns möjlighet att till stor del skriva uppsatsen på annan ort, däremot krävs närvaro för vissa moment som exempelvis presentation och opponering av uppsatsen. Handledning kräver i så fall att du har möjlighet att använda verktyg som Skype eller liknande. Arbetssätt Kursen ges på heltid men andel lärarledd tid varierar under kursens gång. Under kursens första del har du ungefär två föreläsningar per vecka och en metodövning. Under en av delkurserna har du cirka fyra till fem seminarier, inför seminarierna förväntas du självständigt ha läst litteratur som förberedelse. Du examineras genom skriftliga inlämningar och aktivt deltagande på seminarier. Under andra delen av kursen skriver du självständigt en vetenskaplig uppsats. Utöver cirka fem handledningstillfällen, sker arbetet på egen hand. Uppsatsen examineras genom presentation samt opponering av uppsatsen. Uppsatsen kan skrivas både individuellt eller i par. Under handledningstillfällena är du vanligtvis tillsammans med tre eller fyra andra studenter. Cirka 60 studenter antas till kursen. Gruppen delas in i mindre seminariegrupper om cirka 20 personer, och skrivuppgifter görs individuellt eller i par.
Teknisk design utifrån människors användning och upplevelse Medieteknik handlar om människors interaktion med digitala medier. Inom ämnet ryms flera teman, till exempel design och programmering av webbsidor, speldesign och medieproduktion av både ljud och rörlig bild. Förutom ämnets fokus på att kunna utveckla och skapa digitala produkter och tjänster, så betonas även vikten att förstå och reflektera över teknik ur ett mänskligt perspektiv. Både när det kommer till användning av teknik och digitala medier, och hur det påverkar olika grupper och samhället i stort. Ämnet passar dig som har ett intresse för modern teknik, digital utveckling och formgivning. Några återkommande teman är hur du skapar användbarhet, design ur ett upplevelseperspektiv och design ur ett genusperspektiv. Andra delar i utbildningen är Virtual Reality, Artificiell Intelligens och smarta material. På Södertörns högskola har medietekniken ett fokus på design och formgivning utifrån människors interaktion med teknik. Genom teoretiska moment som belyser både tidigare och aktuell forskning får du ett brett perspektiv på ämnet. Genom studier i medieteknik får du verktyg att arbeta för samhällsutvecklingen på flera sätt. Vid exempelvis design och framställning av medieproduktioner tar utbildningen hänsyn till bland annat utveckling av hållbara städer och samhällen. Och genom ett återkommande fokus på användbarhet och inkluderande design kopplar medieteknik an till frågor om jämställdhet och inkluderande samhällen.