Vad ingår?

Fördjupad vetenskaplig kunskap inom området medieteknik

Medieteknik C kretsar kring ämnet medieteknik som ett tvärvetenskapligt forskningsfält. Du får kunskap om vetenskapliga begrepp, teorier och metoder för att studera digitala och interaktiva medier, interaktionsdesign och informationsteknik. Din utgångspunkt ligger i ditt egna intresse, och du kommer att kunna kritiskt och självständigt reflektera kring alla medieteknikens sidor.

I första delen av kursen får du fördjupa dig i vetenskapsteorier, metoder och aktuell forskning. Du får möjlighet till en teoretisk specialisering inom ett medietekniskt område, som exempelvis interaktions- och upplevelsedesign, social interaktion och teknikanvändning eller digital kultur och digital kompetens.

Avslutningsvis skriver du en C-uppsats som ofta innebär en mindre forskningsuppgift inom valfritt område. Du kommer att ha stöd av en handledare genom uppsatsen. Det finns möjlighet att till stor del skriva uppsatsen på annan ort, däremot krävs närvaro för vissa moment som exempelvis presentation och opponering av uppsatsen. Handledning kräver i så fall att du har möjlighet att använda verktyg som Skype eller liknande.

Arbetssätt

Kursen ges på heltid men andel lärarledd tid varierar under kursens gång. Under kursens första del har du ungefär två föreläsningar per vecka och en metodövning. Under en av delkurserna har du cirka fyra till fem seminarier, inför seminarierna förväntas du självständigt ha läst litteratur som förberedelse. Du examineras genom skriftliga inlämningar och aktivt deltagande på seminarier.

Under andra delen av kursen skriver du självständigt en vetenskaplig uppsats. Utöver cirka fem handledningstillfällen, sker arbetet på egen hand. Uppsatsen examineras genom presentation samt opponering av uppsatsen. Uppsatsen kan skrivas både individuellt eller i par. Under handledningstillfällena är du vanligtvis tillsammans med tre eller fyra andra studenter.

Cirka 60 studenter antas till kursen. Gruppen delas in i mindre seminariegrupper om cirka 20 personer, och skrivuppgifter görs individuellt eller i par.