Vad ingår?

Kunskap om miljöfrågor och viktiga faktorer för ett hållbart samhällssystem

Under Miljövetenskap A Sam-Natur läser du fyra delkurser som tillsammans ger dig grundläggande kunskaper om miljöfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv. Du får lära dig vilka faktorer som är viktiga för utveckling av hållbara samhällssystem.

Inledningsvis läser du delkursen Introduktion till hållbar utveckling där du får en inblick i miljö- och utvecklingsproblematik och relationen mellan människa, samhälle och ekosystem diskuteras utifrån olika vetenskapliga perspektiv. Sedan följer en delkurs som introducerar dig för det vetenskapliga studiet av miljöpolitik och förvaltning. Kopplingen till begreppet hållbar utveckling poängteras särskilt.

Den tredje delkursen fokuserar på befolkning, kultur och miljö. Det är en kulturgeografisk kurs som undersöker mänskliga samhällens uppkomst och utveckling i relation till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Terminen avslutas med en delkurs om miljörätt där du får grundläggande rättskunskaper gällande miljöskyddet. Du får även en översiktlig bild av aktuella miljörättsliga frågeställningar och dimensioner i både svensk och internationell miljörätt.

Arbetssätt

Den lärarledda undervisningen kan variera mellan delkurserna. Undervisningen sker i form av diskussioner, föreläsningar och gruppövningar. I de flesta delkurserna förekommer det gästföreläsningar.

Cirka tio studenter antas till kursen och du läser tillsammans med programstudenter på Miljö och utvecklingsprogrammet.